Ame­ri­kaan­se staat Okla­ho­ma ge­trof­fen door aard­be­ving

Times of Suriname - - BUITENLAND - Ra­va­ge aan de ge­bou­wen door een aard­be­ving, zon­dag­avond in Okla­ho­ma. (ABC News)

VS - In de zui­de­lij­ke Ame­ri­kaan­se staat Okla­ho­ma heeft zon­dag­avond een aard­be­ving plaats­ge­von­den met een kracht van 5.0 op de schaal van Rich­ter. Dat meldt het Ame­ri­kaan­se ge­o­lo­gisch in­sti­tuut (UGSG).

Het epi­cen­trum van de be­ving be­vond zich op een diep­te van 6,1 ki­lo­me­ter, op 3 ki­lo­me­ter van de stad Cus­hing, 80 ki­lo­me­ter ten noord­oos­ten van Okla­ho­ma Ci­ty. In­wo­ners in heel de staat lie­ten we­ten dat ze de aard­be­ving had­den ge­voeld, en som­mi­ge be­wo­ners maak­ten mel­ding van scha­de, al­dus de lo­ka­le nieuws­web­si­te News on 6. De be­ving was ook voel­baar in de na­bu­ri­ge sta­ten Mis­sou­ri en Ar­kansas. De po­li­tie van Cus­hing liet al we­ten dat er re­de­lijk veel scha­de is, maar er zijn nog geen de­tails be­kend, al­dus de Ame­ri­kaan­se me­dia. Vol­gens Fox News re­a­geer­de de po­li­tie ook op ver­schil­len­de ‘me­di­sche op­roe­pen’. Op so­ci­a­le me­dia zijn fo­to’s te zien van be­scha­dig­de ge­bou­wen. Vo­ri­ge week vond in het noor­den van Okla­ho­ma nog een aard­be­ving met een mag­ni­tu­de van 4,5 plaats, met een epi­cen­trum in de buurt van Paw­nee, al­dus pers­agent­schap As­so­ci­a­ted Press. Vol­gens we­ten­schap­pers is de ster­ke stij­ging van het aan­tal aard­be­vin­gen in de staat te wij­ten aan de on­der­grond­se op­slag van af­val­wa­ter af­kom­stig van de olie- en gas­pro­duc­tie. De Okla­ho­ma Cor­po­ra­ti­on Com­mis­si­on heeft al en­ke­le van die op­slag­plaat­sen ge­slo­ten, en heeft ook be­vo­len de hoe­veel­heid af­val­wa­ter in de an­de­re bas­sins te ver­min­de­ren. (de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.