Cam­pag­ne pre­si­dents­ver­kie­zin­gen Trump en Clin­ton af­ge­slo­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trump en Hil­la­ry Clin­ton slo­ten de cam­pag­ne gis­te­ren af met een druk­ke dag vol bij­een­kom­sten. Clin­ton be­zocht vier bij­een­kom­sten in Mi­chi­gan, Pen­n­syl­vania en North Caro­li­na. Trump had vijf bij­een­kom­sten in Flo­ri­da, North Caro­li­na, Mi­chi­gan, Pen­n­syl­vania en New Hamp­shi­re. De keu­ze van de sta­ten geeft aan dat Clin­ton al­les op al­les zet om te voor­ko­men dat twee trou­we De­mo­cra­ti­sche sta­ten, Mi­chi­gan en Pen­n­syl­vania, over­lo­pen naar Trump. De Re­pu­bli­kein doet juist een laat­ste po­ging om Clin­tons muur van De­mo­cra­ti­sche sta­ten open te bre­ken.

Do­nald Trump richt­te zich in de laat­ste uren van de cam­pag­ne vol­le­dig op het win­nen van De­mo­cra­ti­sche sta­ten, zo­als Mi­chi­gan, Min­ne­so­ta en Pen­n­syl­vania. Maar de laat­ste opi­nie­pei­lin­gen zijn hem niet gun­stig ge­zind. Zo blijkt uit een nieu­we pei­ling in Mi­chi­gan van Fox dat Trump van­daag bij de stem­bus zal moe­ten op­bok­sen te­gen een voor­sprong van Clin­ton van vijf pro­cent­punt: 46 pro­cent te­gen 41 pro­cent voor de Re­pu­bli­kein. Dit komt na­ge­noeg over­een met het ge­mid­del­de van de laat­ste pei­lin­gen in de­ze staat in het in­du­stri­ë­le mid-Wes­ten: 4,7 pro­cent­punt. In Min­ne­so­ta, die Trump ook zon­dag be­zocht, zijn de laat­ste tijd geen pei­lin­gen ge­weest. Hoe­wel de­ze staat sinds 1988 niet meer heeft ge­stemd op de Re­pu­bli­kein­se kan­di­daat, zegt Trump dat hij er toch een kans maakt. Dit zou blij­ken uit in­ter­ne pei­lin­gen van zijn cam­pag­ne.

In Pen­n­syl­vania heeft Clin­ton een voor­sprong van twee tot vier pro­cent­punt, zo blijkt uit twee pei­lin­gen van Gra­vis en Mor­ning Call. In een voor­gaan­de pei­ling ston­den ze ge­lijk. Als Trump al­le sta­ten wint die Mitt Rom­ney in 2012 won, aan­ge­vuld met de ‘batt­legrounds­ta­ten’ Ohio, Flo­ri­da én Pen­n­syl­vania, heeft hij ge­noeg kies­man­nen voor het pre­si­dent­schap. In de be­lang­rijk­ste swing sta­te, Flo­ri­da, is het nu ge­lijk vol­gens CBS News: al­le­bei 45 pro­cent. De lan­de­lij­ke pei­lin­gen lo­pen op­nieuw uit­een. Vol­gens de IBD-pei­ling zou Trump nu een klei­ne voor­sprong heb­ben van één pro­cent­punt. De­ze pei­ling werd in 2012 ‘de meest ac­cu­ra­te’ pei­ling ge­noemd in The New York Ti­mes. Maar pei­lin­gen van NBC News en ABC/The Was­hing­ton Post ge­ven aan dat Clin­ton een voor­sprong heeft van vier tot vijf pro­cent­punt. Vol­gens het ge­mid­del­de van de lan­de­lij­ke pei­lin­gen van Re­al Clear Po­li­tics, gaat Clin­ton de ver­kie­zin­gen lan­de­lijk in met een lich­te voor­sprong van 1.8 pro­cent­punt.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.