Hout­hi-re­bel­len la­ten ont­voer­de Ame­ri­kaan vrij

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Je­me­ni­ti­sche Hout­hi­re­bel­len heb­ben zon­dag een Ame­ri­kaan­se bur­ger vrij­ge­la­ten die meer dan an­der­half jaar ge­le­den werd ont­voerd in het land. Dat meldt het Ame­ri­kaan­se Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken.

“Mijn team en ik heb­ben ons sinds het be­gin op de ont­voe­ring van Wal­lead Yu­suf Pitts Lu­q­man ge­con­cen­treerd, door nauw sa­men te wer­ken met on­ze part­ners in de re­gio”, al­dus mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Jo­hn Ker­ry in een of­fi­ci­ë­le ver­kla­ring. De mi­nis­ter druk­te zijn diep­ste dank­baar­heid uit aan de sul­tan van Oman en de over­heid van het land voor de as­sis­ten­tie. De Ame­ri­kaan werd na zijn vrij­la­ting naar Oman over­ge­bracht. Daar­naast prees Ker­ry het po­si­tie­ve ge­baar van de Hout­hi­re­bel­len. Lu­q­man, een 37-ja­ri­ge voor­ma­li­ge ma­ri­nier die twee jaar lang En­gels les gaf in Je­men, werd in april 2015 ont­voerd toen hij het land pro­beer­de te ver­la­ten, al­dus de krant New York Ti­mes. Sa­oe­di-Ara­bië en acht an­de­re Ara­bi­sche lan­den voe­ren sinds 26 maart 2015 in Je­men lucht­aan­val­len uit op sjii­ti­sche hout­hi-mi­li­ties, die de soen­ni­ti­sche pre­si­dent Abed Rab­bo Man­sur Ha­di had­den ver­jaagd en gro­te de­len van het land in han­den had­den ge­kre­gen. De oor­log in het land heeft sinds maart 2015 al aan bij­na 7.000 men­sen het le­ven ge­kost, blijkt uit cij­fers van de VN. (de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.