As­sad lacht wan­neer hem wordt ge­vraagd naar de om­ge­ko­men kin­de­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SYRIE - Toen hem tij­dens een in­ter­view werd ge­vraagd naar de kin­de­ren die el­ke dag in Sy­rië door ge­weld ster­ven, lach­te de Sy­ri­sche pre­si­dent Bas­har al-As­sad en hij zei dat hij goed slaapt. De dood van dui­zen­den bur­gers schoof hij in de schoe­nen van de ter­ro­ris­ten. Tij­dens het in­ter­view met The Sun­day Ti­mes werd As­sad ge­vraagd of hij ‘s nachts wel kan sla­pen met de idee dat kin­de­ren wor­den ge­dood in Alep­po en an­de­re de­len van Sy­rië. Tij­dens het in­ter­view her­haal­de As­sad ook zijn be­we­ring dat de Wit­te Hel­men, de hulp­ver­le­ners in Sy­rië die zijn ge­no­mi­neerd voor de No­bel­prijs voor de Vre­de, hun fo­to’s van ge­won­de of ge­stor­ven kin­de­ren ma­ni­pu­le­ren. Eer­der had hij ge­steld dat de fo­to van een ge­won­de jon­gen van vijf, ge­maakt na een lucht­aan­val door het re­gime­le­ger, ver­valst was. Die fo­to van Om­ran Daq­neesh werd het sym­bool voor het bur­ger­leed in Alep­po.

“De de­mo­ni­se­ring heeft zijn top­punt be­reikt”, zei As­sad. Hij stel­de dat de Sy­ri­ërs slechts twee op­ties heb­ben: hem of de is­la­mi­ti­sche ter­ro­ris­ten. Hij sprak over zich­zelf in de der­de per­soon en zei dat het Wes­ten hem zal moe­ten aan­vaar­den. “Dit is een dic­ta­tor die zijn ei­gen volk ver­moordt en vat­bom­men gooit. Meer heb­ben ze over mij niet te zeg­gen.” Zon­dag werd het Sy­ri­sche re­gime er­van be­schul­digd een crè­che te heb­ben ge­bom­bar­deerd in een door re­bel­len ge­con­tro­leer­de voor­stad van Da­mas­cus. Daar­bij kwa­men ze­ker zes kin­de­ren om het le­ven en 25 raak­ten er ge­wond. (HLN)

Het ver­woes­te zie­ken­huis in Mil­lis, na de lucht­aan­val in Sy­rië, 2016. (Our World)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.