Rus­si­sche na­ti­o­na­lis­ten wa­ren uit op staats­greep in Mon­tene­gro

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MON­TENE­GRO - Rus­si­sche na­ti­o­na­lis­ten wa­ren de aan­ja­gers van een mis­luk­te po­ging om een staats­greep te ple­gen in Mon­tene­gro.

Vol­gens de Mon­tene­grijn­se spe­ci­aal aan­kla­ger Mi­li­vo­je Kat­nic was het on­der meer de be­doe­ling om de pro­wes­ter­se pre­mier Mi­lo Dju­ka­no­vic te li­qui­de­ren. Daar­voor wil­den de sa­men­zweer­ders een pro­fes­si­o­ne­le scherp­schut­ter in­scha­ke­len. Er is geen be­wijs dat de Rus­si­sche re­ge­ring iets met het plan te ma­ken had, zei Kat­nic vol­gens de BBC.

Het plan mis­luk­te uit­ein­de­lijk. De po­li­tie ar­res­teer­de op de ver­kie­zings­dag on­ge­veer twin­tig ver­dach­ten. Het gaat om men­sen met de Ser­vi­sche en Mon­tene­grijn­se na­ti­o­na­li­teit. De ar­res­tan­ten wer­den er­van ver­dacht dat ze pro­beer­den au­to­ma­ti­sche wa­pens te ver­ga­ren om daar­mee aan­sla­gen te ple­gen op over­heids­ge­bou­wen, po­li­tie­agen­ten en ver­te­gen­woor­di­gers van de over­heid, on­der wie ho­ge re­ge­rings­amb­te­na­ren. De aan­kla­ger zegt te be­schik­ken over be­wijs dat twee Rus­si­sche na­ti­o­na­lis­ten ach­ter dit ver­meen­de com­plot za­ten. Het is on­dui­de­lijk waar de twee Rus­sen zijn ge­ble­ven of waar het be­wijs uit be­staat. De ver­dach­ten wil­den vol­gens de aan­kla­ger voor­ko­men dat de Bal­kanstaat zou toe­tre­den tot de NAVO en de ban­den met de Eu­ro­pe­se Unie zou aan­ha­len. Rus­land heeft gis­te­ren via een woord­voer­der van het Krem­lin ont­kend iets met de mo­ge­lij­ke li­qui­da­tie­po­ging te ma­ken te heb­ben. (NU.nl)

Ser­vi­ërs ver­dacht van ter­reur op­ge­pakt op ver­kie­zings­dag Mon­tene­gro. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.