Op­nieuw de­mon­stra­ties in Ra­bat om dood vis­ver­ko­per

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MAROKKO - De­mon­stran­ten zijn zon­dag op­nieuw de straat op­ge­gaan in de Ma­rok­kaan­se hoofd­stad Ra­bat. Het past in een reeks van pro­tes­ten sinds de dood van vis­ver­ko­per Moh­sin Fik­ri eind vo­ri­ge maand.

Zijn dood is sym­bool ge­wor­den voor pro­tes­ten te­gen de ma­nier waar­op bur­gers be­han­deld wor­den door de po­li­tie en over­heid. Fik­ri kwam om het le­ven in de stad Al-Ho­cei­ma toen hij zijn vis, die door de po­li­tie in be­slag was ge­no­men, wil­de te­rug­ha­len uit een vuil­nis­wa­gen. Hij werd dood­ge­drukt toen het pers­me­cha­nis­me van de vuil­nis­wa­gen aan­ging. Vol­gens pers­bu­reau Reu­ters had­den zich zo’n twee­dui­zend de­mon­stran­ten ver­za­meld in de hoofd­stad. De po­li­tie zou de vis­sen, een par­tij zwaard­vis­sen, heb­ben in­ge­no­men, om­dat die zou­den zijn ge­van­gen bui­ten het toe­ge­sta­ne sei­zoen. De de­mon­stran­ten in Ra­bat lie­pen zon­dag vreed­zaam rich­ting het par­le­ment. Ze zwaai­den met vlag­gen en rie­pen leu­zen ge­richt te­gen de re­ge­ren­de eli­te. De aan­we­zi­ge po­li­tie greep niet in. Sinds de pro­tes­ten om de dood van Fik­ri be­gon­nen, zijn in to­taal elf men­sen op­ge­pakt. Acht van hen zijn ge­van­gen ge­no­men.

Gro­te pro­tes­ten zijn in Marokko heel on­ge­woon. Ko­ning Mo­ham­med VI be­stuurt het land nog steeds met strak­ke hand. De­mon­stra­ties van de­ze om­vang zijn sinds 2011 niet meer voor­ge­ko­men in het Noord -Afri­kaan­se land. In Marokko kwam toen –net als in om­rin­gen­de lan­den- een soort Ara­bi­sche len­te op gang, maar daar werd door de over­heid snel op ge­re­a­geerd.

(NU.nl)

De de­mon­stra­ties be­gon­nen na de dood van vis­ver­ko­per Moh­sin Fik­ri eind vo­ri­ge maand. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.