Peshmer­ga be­vrij­den stad­je Bas­hi­qa na­bij Mo­soel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - De Koer­di­sche Peshmer­ga­troe­pen heb­ben gis­te­ren het stad­je Bas­hi­qa in de om­ge­ving van Mo­soel uit de han­den van de ter­reur­or­ga­ni­sa­tie Is­la­mi­ti­sche Staat be­vrijd, twee we­ken na­dat de ji­ha­dis­ten wer­den om­sin­geld. De Peshmer­ga vie­len het stad­je van­uit vier rich­tin­gen aan. Hun staf­chef, Ja­mal Im­na­ki, zei dat de Koer­di­sche strijd­krach­ten het cen­trum van het stad­je had­den in­ge­no­men, ge­hol­pen door lucht­steun van de door de VS ge­lei­de co­a­li­tie. Bas­hi­qa ligt 13 ki­lo­me­ter ten noord­oos­ten van de oos­te­lij­ke bui­ten­wij­ken van Mo­soel, aan de voet van een ge­lijk­na­mi­ge berg. Op die heu­vel zijn ook Turk­se troe­pen ge­le­gerd, die lo­ka­le strij­ders op­lei­den. Er woon­den vroe­ger voor­na­me­lijk le­den van de re­li­gi­eu­ze min­der­heid van de Ye­zi­di. “De Peshmer­ga on­der­von­den min­der weer­stand dan ver­wacht, ook al wordt ver­moed dat een zes­tig­tal IS-sluip­schut­ters zich schuil­hou­den in de stad”, al­dus de lo­ka­le be­vel­heb­ber Mu­han­nad Sin­ja­ri. De Koer­den neu­tra­li­seer­den elf bom­au­to’s - een van de po­pu­lai­re wa­pens van IS - voor­al­eer ze er­in slaag­den hun doel te be­rei­ken.

Het Ira­ke­se le­ger, de Koer­di­sche Peshmer­ga en lo­ka­le mi­li­ties zijn drie we­ken ge­le­den een groot­scha­lig of­fen­sief te­gen het IS­bas­ti­on Mo­soel be­gon­nen. Het ge­bied ten oos­ten van de groot­stad is door de troe­pen gro­ten­deels in­ge­no­men. De ver­o­ve­ring van Bas­hi­qa is een van de laat­ste ge­vech­ten van de Koer­di­sche een­he­den, die bij de strijd om Mo­soel zelf niet zul­len in­ge­zet wor­den.

De Ira­ke­se pre­mier Hai­der al-Aba­di lan­ceer­de mid­den ok­to­ber de her­o­ve­ring van de laat­ste Ira­ke­se groot­stad in han­den van de ji­ha­dis­ten. Al-Aba­di bracht za­ter­dag nog een be­zoek aan de Koer­di­sche pre­si­dent Mas­soud Bar­za­ni in zijn hoofd­stad Er­bil, om de be­trek­kin­gen tus­sen Bag­dad en de Koer­den te ver­be­te­ren. De con­tro­le over Bas­hi­qa en een aan­tal an­de­re ge­bie­den rond Mo­soel, waar ve­le chris­te­nen, Ye­zi­di en an­de­re min­der­he­den woon­den, was lan­ge tijd een strui­kel­blok tus­sen Bag­dad en Er­bil voor­al­eer de Is­la­mi­ti­sche Saat de re­gio in han­den kreeg in 2014. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.