Con­gres wordt cru­ci­aal voor nieu­we pre­si­dent

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Al­le ogen in de Ver­e­nig­de Sta­ten - en in de rest van de we­reld - zijn ge­richt op de strijd om het Wit­te Huis, maar het pre­si­dent­schap is niet de eni­ge prijs die dins­dag wordt ver­ge­ven. De Ame­ri­kaan­se be­vol­king stemt ook voor het Huis van Af­ge­vaar­dig­den en de Se­naat, en voor­al de sa­men­stel­ling van dat laat­ste or­gaan zal cru­ci­aal zijn, wie er ook pre­si­dent wordt.

Het Huis van Af­ge­vaar­dig­den en de Se­naat zijn de twee ka­mers van het Ame­ri­kaan­se par­le­ment. De Re­pu­bli­kei­nen heb­ben mo­men­teel in bei­de de meer­der­heid in han­den. Het Huis telt 435 ze­tels, die el­ke twee jaar op het stem­bil­jet staan. Se­na­to­ren heb­ben iets meer baan­ze­ker­heid. El­ke staat heeft er twee en zij wor­den voor zes jaar ge­ko­zen. Een an­der be­lang­rijk ver­schil is dat niet al­le Se­naats­ze­tels te­ge­lijk wor­den ver­ge­ven. El­ke twee jaar wordt een der­de van de Se­naat op­nieuw ge­ko­zen. De Se­naat moet goed­keu­ring ver­le­nen aan be­noe­min­gen van de pre­si­dent, niet al­leen voor het ka­bi­net, maar ook voor fe­de­ra­le recht­ban­ken en het Hoog­ge­rechts­hof. En voor­al dat laat­ste is dit jaar van cru­ci­aal be­lang. Een van de ne­gen rech­ters, de oer­con­ser­va­tie­ve An­ton­in Sca­lia, over­leed dit jaar en de Re­pu­bli­kei­nen heb­ben el­ke po­ging van pre­si­dent Oba­ma om een ver­van­ger te be­noe­men ge­trai­neerd. En on­der de acht over­ge­ble­ven rech­ters zijn en­ke­le de pen­si­oen­leef­tijd al ruim ge­pas­seerd. Het is aan­ne­me­lijk dat de vol­gen­de pre­si­dent meer­de­re rech­ters zal kie­zen en daar­mee de ide­o­lo­gi­sche kleur van het hof voor tien­tal­len ja­ren zal be­pa­len. Over twist­ap­pels als het recht op abor­tus, het ho­mo­hu­we­lijk en de in­vloed van geld in de po­li­tiek hak­te het Hoog­ge­rechts­hof in het ver­le­den de knoop door. De sta­tis­ti­ci van The New York Ti­mes schat­ten de kans op een De­mo­cra­ti­sche meer­der­heid in de Se­naat in op 53 pro­cent. An­de­re bron­nen ko­men zelfs tot 57 pro­cent. In het Huis zijn de Re­pu­bli­kei­nen van na­tu­re in het voor­deel, om­dat er meer kies­dis­tric­ten zijn met veel Re­pu­bli­kein­se kie­zers. De Re­pu­bli­kei­nen zijn mo­men­teel in de meer­der­heid en hoe­wel die waar­schijn­lijk klei­ner wordt, is de kans op een meer­der­heid voor de De­mo­cra­ten hier voor­al the­o­re­tisch van aard. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.