Fi­li­pijn­se ter­reur­groep Abu Sayy­af ont­voert Duit­ser van jacht

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FILIPIJNEN - Een ze­ven­tig­ja­ri­ge Duit­ser is vol­gens het Fi­li­pijn­se le­ger door mos­lim­ex­tre­mis­ten ont­voerd van zijn jacht. Zijn 59-ja­ri­ge vrien­din werd ver­moord. De ter­ro­ris­ti­sche groep Abu Sayy­af nam con­tact op met een lo­ka­le krant en liet via de te­le­foon een man met een Duits ac­cent ho­ren die om hulp vroeg van de Duit­se am­bas­sa­de. Vol­gens Duit­se me­dia wa­ren de schip­per en zijn vrien­din in 2008 voor So­ma­lië ook al van hun jacht ont­voerd. Zij kwa­men na ruim ze­ven we­ken weer vrij. Te­gen de web­si­te Yacht.de zei de man in 2009 dat hij al meer dan der­tig jaar op een schip woon­de.

Sol­da­ten von­den het jacht met het lijk van de vrouw zon­dag voor de kust van de zui­de­lij­ke pro­vin­cie Su­lu. Het ge­bied geldt als zeer ge­vaar­lijk. Abu Sayy­af heeft daar va­ker va­kan­tie­gan­gers en vis­sers ont­voerd om los­geld af te per­sen. Dit voor­jaar wer­den twee Ca­na­de­se gij­ze­laars ont­hoofd, om­dat er geen of te wei­nig los­geld zou zijn be­taald. Een Noor die te­ge­lijk met hen ont­voerd werd, werd in sep­tem­ber ech­ter vrij­ge­la­ten. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.