Eer­ste vrou­we­lij­ke mi­nis­ter van Jus­ti­tie in VS over­le­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Ja­net Re­no, de eer­ste vrou­we­lij­ke Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Jus­ti­tie die acht roe­ri­ge ja­ren aan het be­wind was on­der Bill Clin­ton, is op 78-ja­ri­ge leef­tijd aan de ziek­te van Parkin­son over­le­den, meld­den Ame­ri­kaan­se me­dia maan­dag.

Re­no was van 1993 tot 2001 mi­nis­ter. Zij was am­per twee we­ken in func­tie toen zij op­dracht gaf tot de do­de­lij­ke in­val bij de Branch Da­vi­dian­sek­te in Wa­co, Texas. In 2000 gaf zij fe­de­ra­le agen­ten toe­stem­ming om de zes­ja­ri­ge Cu­baan­se boot­vluch­te­ling Eli­an Gon­za­lez bij fa­mi­lie in Mi­a­mi weg te ha­len en te­rug te stu­ren naar zijn va­der in Cu­ba. Ook voer­de zij een gro­te an­ti­trust­zaak te­gen Mi­cro­soft. Clin­ton koos Re­no, een open­baar aan­kla­ger in Mi­a­mi, tot mi­nis­ter na­dat twee eer­de­re kan­di­da­ten in de be­noe­mings­pro­ce­du­re wa­ren ge­strui­keld. Haar ei­gen­ge­rei­de en soms bruus­ke ma­nier van wer­ken leid­de dik­wijls tot span­nin­gen met het Wit­te Huis. Toch was zij lan­ger mi­nis­ter van Jus­ti­tie dan wel­ke van haar voor­gan­gers ook.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.