In­vloed Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen op ka­pi­taal­mark­ten

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Ge­ach­te le­zers van Ti­mes of Su­ri­na­me, we ho­pen dat jul­lie heb­ben ge­no­ten van ons ar­ti­kel van de vo­ri­ge week.

Op dins­dag 8 no­vem­ber zal er in de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka een nieu­we pre­si­dent en vi­ce­pre­si­dent wor­den ge­ko­zen, en de ver­wach­ting is dat de uit­slag in­vloed zal heb­ben op de fi­nan­ci­ë­le mark­ten. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van 2016 zul­len de 58e van de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka zijn en staan ge­pland voor 8 no­vem­ber 2016.

Ge­ko­zen wor­den de 45e pre­si­dent en de 48e vi­ce­pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten.

De hui­di­ge Ame­ri­kaan­se pre­si­dent, Barack Oba­ma, kan zich niet kan­di­daat­stel­len voor de­ze ver­kie­zin­gen, om­dat hij reeds twee ambts­ter­mij­nen ge­diend heeft.

Of­fi­ci­eel zijn het niet de Ame­ri­kaan­se kie­zers, maar 538 kies­man­nen die be­pa­len wie de vol­gen­de pre­si­dent wordt, maar het Kies­col­le­ge met ver­te­gen­woor­di­gers af­kom­stig uit al­le sta­ten van Ame­ri­ka.

On­der­staan­de fi­guur geeft een over­zicht van het aan­tal kies­man­nen per Ame­ri­kaan­se staat. Daar­bij geldt in de mees­te sta­ten het ‘the win­ner ta­kes all-sys­teem’: wie meer dan 50 pro­cent van de stem­men bin­nen­haalt, krijgt al­le kies­man­nen van die staat.

Om de ver­kie­zin­gen te win­nen, moet een pre­si­dents­kan­di­daat 270 (de helft plus één) kies­man­nen ha­len. Na een reeks van voor­ver­kie­zin­gen kwa­men bij de De­mo­cra­ti­sche Par­tij Hil­la­ry Clin­ton en bij de Re­pu­bli­kein­se Par­tij Do­nald Trump naar vo­ren als de ge­no­mi­neer­de kan­di­da­ten voor de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen op 8 no­vem­ber 2016.

Op de par­tij­con­ven­ties in ju­li wer­den de kan­di­da­ten en de run­ning ma­tes of­fi­ci­eel voor­ge­dra­gen na­mens hun par­tij. Na­mens de De­mo­cra­ti­sche Par­tij werd Tim Kai­ne als vi­ce­pre­si­dents­kan­di­daat ge­no­mi­neerd. Bij de Re­pu­bli­kein­se Par­tij werd Mi­ke Pen­ce als vi­ce­pre­si­dents­kan­di­daat ge­se­lec­teerd On­ge­acht wie er dins­dag 8 no­vem­ber wint, de­ze ver­kie­zin­gen voor de 45e pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten zul­len his­to­risch zijn.

Als Hil­la­ry Clin­ton het haalt, zal zij de al­ler­eer­ste vrou­we­lij­ke pre­si­dent van Ame­ri­ka zijn.

Eer­der schreef Clin­ton al ge­schie­de­nis door de eer­ste vrou­we­lij­ke pre­si­dents­kan­di­da­te te zijn voor een gro­te par­tij.

Als Do­nald Trump het haalt, zal hij de eer­ste pre­si­dent zijn zon­der po­li­tie­ke of mi­li­tai­re er­va­ring.

Pre­si­dent Dwight Ei­sen­hower had ook geen po­li­tie­ke er­va­ring, maar hij was wel be­vel­heb­ber ge­weest van de ge­al­li­eer­den tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log.

Als Trump ge­ko­zen wordt, zal hij de oud­ste pre­si­dent in de ge­schie­de­nis zijn. Met zijn 70 jaar stoot hij daar­mee Ro­nald Re­a­gan, die 69 was bij zijn aan­tre­den, van de troon.

Hil­la­ry moet op dat vlak niet veel on­der­doen. Nooit eer­der wa­ren twee kan­di­da­ten zo oud. Haalt Hil­la­ry het, dan is ze de twee­de oud­ste pre­si­dent in de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis. Op het mo­ment van de ver­kie­zin­gen zal Clin­ton 69 zijn.

Bij het schrij­ven van dit ar­ti­kel op zon­dag 6 no­vem­ber is het nog 3 da­gen en dan is het zo ver.

Tot half ok­to­ber zag het er­naar uit dat Hil­la­ry Clin­ton glans­rijk van Do­nald Trump de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen zou win­nen, maar daar kwam ver­an­de­ring in toen de FBI op vrij­dag 28 ok­to­ber aan­gaf we­der­om on­der­zoek te zul­len doen naar Clin­ton’s e-mail ga­te.

Sinds­dien be­gon Do­nald Trump aan een in­haal­slag, waar­bij vol­gens de laat­ste pei­lin­gen van za­ter­dag 5 no­vem­ber, zo­als van on­der­staan­de fi­guur is te zien, - ze nu nek-aan-nek zijn met een lich­te voor­sprong voor Hil­la­ry Clin­ton. Her­o­pe­nen van het on­der­zoek van Clin­ton’s e-mail, en de in­haal­slag van Do­nald Trump, maak­ten de beur­zen ner­veus, daar ze al een over­win­ning van Clin­ton had­den in­ge­cal­cu­leerd.

Be­leg­gers ge­ven de voor­keur aan voor­spel­baar­heid en con­ti­nu­ï­teit in be­leid. Ge­zien de­ze zijn de mark­ten in on­rust ge­raakt, door de in­haal­slag van Trump op Clin­ton, daar ze be­zorgd zijn over de on­voor­spel­ba­re ge­vol­gen als de Re­pu­bli­kein daad­wer­ke­lijk het Wit­te Huis mag be­tre­den.

Als ge­volg daar­van sloot de meest be­lang­rijk­ste hoofd­fonds, de S&P-500, vrij­dag 4 no­vem­ber voor de 9de keer op rij in de min, zo­als van on­der­staan­de gra­fiek is te zien. De graad­me­ter voor de kwets­baar­heid van aan­de­len­mark­ten (de Vixin­dex) liep daar­bij op vrij­dag 4 no­vem­ber tot het hoog­ste punt sinds het Brexit-re­fe­ren­dum, zo­als van de vol­gen­de gra­fiek is te zien. Als ge­volg hier­van en in aan­loop naar de ver­kie­zin­gen, zoch­ten be­leg­gers mas­saal hun heil in cash en vei­lig ge­ach­te be­leg­gin­gen als goud, waar­door de goud­prijs op een 1-maand hoog­te­punt sloot van USD 1304,10 per troy oun­ce op vrij­dag 4 no­vem­ber, zo­als in on­der­staan­de gra­fiek is te zien. Ge­zien de van be­leg­gers lij­ken gro­te uit­sla­gen op de beur­zen maan­dag en dins­dag vrij­wel uit­ge­slo­ten. Daar bei­de kan­di­da­ten (Clin­ton en Trump) meer wil­len uit­ge­ven aan in­fra­struc­tuur, voor­spel­len ana­lis­ten dat hier­door het be­gro­tings­te­kort in Ame­ri­ka en de in­fla­tie zul­len toe­ne­men, wat de goud­prijs ten goe­de zal ko­men.

Als uw be­trouw­ba­re fi­nan­ci­eel ad­vi­seur zijn wij van PGM Ca­pi­tal graag tot uw dienst om u bij te staan om uw ver­mo­gen te be­scher­men in de­ze moei­lij­ke, tur­bu­len­te en on­ze­ke­re tij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.