Sams­ung werkt aan slim­me as­sis­tent voor Ga­laxy S8

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Sams­ung werkt aan een slim­me as­sis­tent voor de Ga­laxy S8, het toe­stel dat naar ver­wach­ting eind fe­bru­a­ri wordt ge­pre­sen­teerd. Dat meld­de pers­bu­reau Reu­ters zon­dag. Naast aan het nieu­we vlag­gen­schip, moet de slim­me as­sis­tent wor­den toe­ge­voegd aan meer elek­tro­ni­sche pro­duc­ten van Sams­ung zo­als koel­kas­ten.

In ok­to­ber werd be­kend dat de Zuid-Ko­re­aan­se tech­gi­gant voor een on­be­kend be­drag star­tup Viv Labs heeft over­ge­no­men. Dat be­drijf werd op­ge­richt door de be­den­kers van Si­ri, de slim­me as­sis­tent van Ap­ple. Sams­ung meld­de des­tijds dat het de vir­tu­e­le as­sis­tent in de twee­de helft van 2017 in nieu­we toe­stel­len wil­de im­ple­men­te­ren. Met de nog naam­lo­ze slim­me as­sis­tent treedt Sams­ung in de voet­spo­ren van on­der an­de­re Ap­ples Si­ri, de Goog­le As­sis­tant en Alexa, de slim­me as­sis­tent van Ama­zon. De pre­sen­ta­tie van de S8 wordt ver­wacht op het Mo­bi­le World Con­gress in Bar­cel­o­na eind fe­bru­a­ri. De kans is klein dat het toe­stel eer­der wordt ge­lan­ceerd: het be­drijf wil de werk­zaam­he­den niet over­haas­ten na het de­ba­cle met de ont­vlam­men­de bat­te­rij­en van de Ga­laxy No­te 7s. Vo­ri­ge maand meld­de het ZuidKo­re­aan­se ETNews dat de S8 mo­ge­lijk geen fy­sie­ke thuis­knop krijgt. Ver­moe­de­lijk krijgt het toe­stel een vir­tu­e­le knop ach­ter glas. Daar­naast zou Sams­ung ook wer­ken aan een scherm zon­der ran­den.

(NU.nl/fo­to: news­vi­bez)

De Ma­te 9 lijkt zich voor­na­me­lijk te on­der­schei­den door zijn soft­wa­re. De An­droids­kin EMUI heeft een gro­te 5.0-up­da­te op het toe­stel ge­kre­gen, waar­bij het de­sign licht is aan­ge­past en func­ties mak­ke­lij­ker be­reik­baar moe­ten zijn. Vol­gens Hua­wei is 90 pro­cent van de op­ties bin­nen drie scherm­tik­ken te be­rei­ken. Bij het ge­bruik van de te­le­foon, zien we dat voor­al te­rug in de in­stel­lin­gen. Bij veel op­ties staat bo­ven­in een tand­wiel of on­der­in een rij ico­nen, waar­mee je de wat ob­scuur­de­re in­stel­lin­gen kunt aan­pas­sen.

Hoe­wel de fa­bri­kant spreekt over een de­sign­ver­nieu­wing, voe­len de ver­an­de­rin­gen op dit ge­bied wat con­ser­va­tief. De te­le­foon heeft wat ron­de­re ico­nen en meer wit­te in­ter­fa­ce­scher­men, maar de ba­sis is het­zelf­de. EMUI lijkt ook nog ver­dacht veel op Ap­ple’s iOS.

De Ma­te 9 heeft net als de P9 twee ca­me­ra­len­zen ach­ter­op, die sa­men een en­ke­le fo­to van ho­ge kwa­li­teit ma­ken. Be­te­re sen­so­ren moe­ten de ca­me­ra be­ter ma­ken, maar bij on­ze eer­ste kor­te tests lij­ken de ver­schil­len niet gi­gan­tisch groot.

Fa­na­tie­ke fo­to­gra­fen heb­ben van­uit de in­ge­bouw­de app toe­gang tot veel ge­a­van­ceer­de op­ties, om bij­voor­beeld de slui­ter­tijd, het dia­frag­ma en de ISO-waar­de aan te pas­sen. Het zijn func­ties die som­mi­ge apps van der­den ook aan­bie­den, maar Hua­wei richt zich dui­de­lijk op de wat fa­na­tie­ke­re fo­to­graaf door dit stan­daard aan te bie­den. Het ver­schil met de ca­me­ra’s in de P9 lijkt niet bijs­ter groot, maar ver­ge­le­ken met ou­de­re toe­stel­len is het ver­schil in­druk­wek­kend. Het vrij gro­te dia­frag­ma zorgt er­voor dat fo­to’s met klei­ne scherp­te­diep­te ge­maakt kun­nen

Eén on­der­deel waar Hua­wei bij de pre­sen­ta­tie veel na­druk op leg­de, was de bat­te­rij. De 4.000mAh-ac­cu moet het lang vol­hou­den, ter­wijl toe­voe­ging van Su­perChar­ge er­voor zorgt dat de bat­te­rij snel wordt op­ge­la­den. In 20 mi­nu­ten heeft de te­le­foon 40% van zijn ac­cu te­rug, of in 90 mi­nu­ten de vol­le­di­ge 100 pro­cent. Hoe dat in de prak­tijk is, moe­ten we ech­ter nog zien. We heb­ben het toe­stel nog maar kor­te pe­ri­o­de kun­nen tes­ten, wat bat­te­rij­tests na­ge­noeg on­mo­ge­lijk maakt.

De Ma­te 9 be­looft snel­ler te zijn dan voor­gaan­de toe­stel­len, en we zien tot nu toe wei­nig re­den om daar­aan te twij­fe­len. Bij de eer­ste im­pres­sie van het toe­stel, lijkt er ech­ter een ken­mer­ken­de fac­tor te ont­bre­ken. De dub­be­le ca­me­ra is bij­zon­der, maar zat ei­gen­lijk al in de P9 die dit voor­jaar werd aan­ge­kon­digd. De be­loof­de snel­heids­ver­be­te­rin­gen van­uit de soft­wa­re zijn veel­be­lo­vend, maar kun­nen zich pas na veel­vul­dig tes­ten ken­mer­ken. De Ma­te 9 is een fraai af­ge­werkt toe­stel, maar mist op het mo­ment nog wat ka­rak­ter. Wel­licht dat de ver­fijn­de­re nu­an­ces dui­de­lij­ker wor­den bij een lan­ge­re test­pe­ri­o­de.

(NU.nl/fo­to: YouTu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.