Klei­ne­re iPho­ne SE krijgt in 2017 geen up­gra­de

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Ap­ple gaat de klei­ne­re iPho­ne SE in 2017 mo­ge­lijk niet van een up­gra­de voor­zien. Dat stelt KGI Se­cu­ri­ties-ana­list Ming-chi Kuo in een be­richt aan in­ves­teer­ders. Ap­ple zou de klei­ne iPho­ne niet wil­len ver­be­te­ren, om­dat de ver­koop van luxe­re toe­stel­len mo­ge­lijk daar on­der zou lij­den. De ana­list heeft zijn ver­wach­tin­gen voor de eer­ste twee kwar­ta­len van 2017 ver­laagd. Hij denkt dat er tus­sen de 40 en 50 mil­joen iPho­nes in het eer­ste kwar­taal van 2017 wor­den ver­scheept, ge­volgd door 35 à 40 in het twee­de kwar­taal. Kuo staat be­kend om zijn nau­we ban­den met Ap­ples pro­duc­tie­tak. Hij voor­spel­de re­cent de komst van een dub­be­le ca­me­ra in de iPho­ne 7. De ana­list be­weer­de in au­gus­tus dat er drie iPho­nes in 2017 op de markt ko­men. Naast de ge­brui­ke­lij­ke smartpho­nes van 4,7 inch en 5,5 inch, zou er een der­de toe­stel van 5,5 inch of gro­ter op de plan­ning staan. (NU.nl/fo­to: YouTu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.