Ap­ple App Sto­re over­spoeld door hon­der­den nep­apps van win­kels

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

De App Sto­re van Ap­ple is de af­ge­lo­pen we­ken over­spoeld met nep­apps. Het gaat om na­maak­ver­sies van apps van be­ken­de mer­ken en win­kel­ke­tens, waar­mee de ma­kers mo­ge­lijk ge­ge­vens van ge­brui­kers pro­be­ren te ver­za­me­len. In de App Sto­re zijn on­der meer nep­apps ver­sche­nen die zich voor­doen als Foot Loc­ker, Pu­ma, win­kel­ke­ten Dol­lar Tree en mo­de­mer­ken Jim­my Choo en Chris­ti­an Di­or, schrijft The New York Ti­mes. De ma­kers er­van ho­pen ver­moe­de­lijk tij­dens de feest­da­gen men­sen te kun­nen mis­lei­den.

Som­mi­ge apps zijn re­la­tief on­schul­dig en zor­gen er al­leen voor dat de ge­brui­ker re­cla­me krijgt. Er zijn ech­ter ook scha­de­lij­ke apps waar­mee per­soon­lij­ke in­for­ma­tie wordt ge­sto­len of smartpho­nes wor­den ver­gren­deld met ransom­wa­re. Men­sen die een nep­app heb­ben ge­down­load, lo­pen ook ri­si­co dat hun be­taal­ge­ge­vens wor­den ge­sto­len. Als ie­mand een be­stel­ling plaatst in zo’n app, geeft die daar­mee bij­voor­beeld cre­dit­card­in­for­ma­tie uit han­den.

Ap­ple voert al­tijd kwa­li­teits­con­tro­les uit voor­dat apps in de App Sto­re te­recht­ko­men. Maar vol­gens The New York Ti­mes zijn die con­tro­les voor­na­me­lijk ge­richt op het voor­ko­men dat er scha­de­lij­ke soft­wa­re in de Sto­re te­recht­komt. Daar­bij zou niet wor­den ge­let op het ge­bruik van na­men en lo­go’s in nieu­we apps, om te zien of ze door de recht­ma­ti­ge ei­ge­naar wor­den ge­bruikt.

Ap­ple heeft don­der­dag hon­der­den apps uit de Sto­re ver­wij­derd, na­dat de Ame­ri­kaan­se krant mel­ding maak­te van de vloed­golf aan nieu­we nep­apps. Een week er­voor wer­den er ook al hon­der­den apps uit de App Sto­re ge­haald, om­dat New York Post over de nep­apps be­richt­te. (NU.nl/fo­to: Ba­sem Ema­ra)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.