An­droid- en iOS-apps

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Hy­pe

Hy­pe is de nieuw­ste app die mee­lift op de, nou ja, hy­pe van li­ve vi­deo-apps. Het prin­ci­pe dat apps als Pe­ri­sco­pe en Fa­ce­book Li­ve al neer­zet­ten is het­zelf­de: je filmt je­zelf of je om­ge­ving en ie­der­een die dat wil, kan li­ve mee­kij­ken. Groot ver­schil is de op­val­len­de en ont­zet­tend druk­ke vorm­ge­ving van Hy­pe. Die is stuk­ken veel­zij­di­ger dan het en­kel sho­wen van de beel­den die je met één van de ca­me­ra’s op je te­le­foon maakt.

Zo kan je in Hy­pe een be­we­gen­de ach­ter­grond aan je stream toe­voe­gen, en het beeld waar­in je­zelf te zien bent van vorm en for­maat ver­an­de­ren. Ook kan je ei­gen fo­to’s en mu­ziek aan je stream toe­voe­gen, zo­dat je een soort le­vend mood­board krijgt dat to­taal aan­sluit op je ei­gen per­soon­lijk­heid. In Hy­pe kan je men­sen vol­gen, en een no­ti­fi­ca­tie in­stel­len voor wan­neer zij li­ve gaan. Vi­deo’s zijn ook na­der­hand nog te­rug te be­kij­ken, een beet­je zo­als dat in Snap­chat ook gaat.

In­sta­pa­per

Be­slist geen nieu­we app, maar sinds de zo­mer heeft In­sta­pa­per wel voor de twee­de keer een nieu­we ei­ge­naar en daar mer­ken we nu voor het eerst iets van. In­sta­pa­per Pre­mi­um biedt na­me­lijk een sloot han­di­ge func­ties, die nu voor ie­der­een gra­tis te ge­brui­ken zijn. Zo staan er voor nie­mand meer ad­ver­ten­ties op de pa­gi­na, waar die er bij de gra­tis ver­sie van Poc­ket nog wel staan. Ook zijn al­le ar­ti­ke­len nu vol­le­dig te door­zoe­ken, en kun je on­be­perkt no­ti­ties bij tek­sten plaat­sen.

Bo­ven­dien heeft ie­der­een nu toe­gang tot de han­di­ge text­to-speech-op­tie, die uit­ste­kend werkt voor En­gel­se tek­sten. Daar­bij wor­den tek­sten voor­ge­le­zen zo­dat je ze bij­voor­beeld on­der­weg kan be­luis­te­ren. Ook kun je on­be­perkt de snel­lees­op­tie ge­brui­ken, waar­bij woor­den één voor één snel in beeld ver­schij­nen en je ar­ti­ke­len dub­bel zo snel kan le­zen. Tot slot kun je ar­ti­ke­len ook naar je Kind­le e-rea­der stu­ren. In­sta­pa­per biedt ove­ri­gens ook meer let­ter­ty­pen dan Poc­ket.

The Trail

De nieuw­ste ga­me van de be­ken­de vi­deo­ga­me-ma­ker Pe­ter Mo­ly­neux is in te­gen­stel­ling tot zijn eer­der mo­bie­le ga­mes met wei­nig bom­ba­rie ver­sche­nen. Toch is The Trail ze­ker de moei­te waard en de hand van Mo­ly­neux is di­rect te ont­ken­nen. Zo­als wel va­ker in zijn ga­mes is het de be­doe­ling om op te klim­men en je be­gint on­der­aan de lad­der.

In The Trail doe je dat als ont­dek­kings­rei­zi­ger die zich wil ves­ti­gen in een nieuw en on­be­kend land. In prach­ti­ge om­ge­vin­gen vaar en loop je au­to­ma­tisch naar je eind­be­stem­ming, be­ge­leid door rust­ge­ven­de mu­ziek. On­der­weg kan je rond­kij­ken en be­lang­rij­ker nog: spul­len ver­za­me­len.

Met die spul­len kun je nieu­we voor­wer­pen ma­ken zo­dra je bij één van de kamp­vu­ren op de pad aan­komt. Zo kun je bij­voor­beeld nieu­we kle­ding en schoe­nen ma­ken of een bijl om hout mee te hak­ken. Ook moet je er­voor zor­gen dat je ont­dek­kings­rei­zi­ger ge­noeg eet, want an­ders kom je nooit op de eind­be­stem­ming aan. Dat is een stad­je waar jij je uit­ein­de­lijk moet ves­ti­gen om geld te ver­die­nen met bij­voor­beeld een win­kel­tje. (NU.nl/fo­to: An­droid Aut­ho­ri­ty/TheCoun­tryCal­ler)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.