Hua­wei Ma­te 9 is voor­al een tech­ni­sche ver­be­te­ring

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

De Hua­wei Ma­te 9 be­looft een snel­le­re pro­ces­sor en gro­te­re bat­te­rij. Het is te­gen­woor­dig soms las­tig om de unie­ke fa­cet­ten van een smartpho­ne te on­der­schei­den. Fa­bri­kan­ten be­lo­ven snel­le­re pro­ces­so­ren, maar du­re toe­stel­len zijn door­gaans snel ge­noeg om daar bij ge­woon ge­bruik veel van te mer­ken.

Zo ook bij de nieuw­ste van Hua­wei: toen we de Ma­te 9 ge­bruik­ten, merk­ten we wei­nig van ha­pe­rin­gen of lang­za­me soft­wa­re. Apps wis­ten bin­nen een se­con­de te star­ten, waar­door we zel­den op een scherm hoef­den te wach­ten. Het ico­nen­scherm is voor een deel ge­lijk, waar­door bij­voor­beeld map­pen er pre­cies uit­zien als op een iPho­ne. Het no­ti­fi­ca­tie­scherm voelt wel uit­ge­brei­der en be­ter in­ge­sto­ken, waar­door veel snel­le knop­pen mak­ke­lijk be­reik­baar zijn.

Hua­wei be­looft dat het toe­stel door een slim al­go­rit­me lan­ger snel blijft, door veel­ge­bruik­te apps pri­o­ri­teit te ge­ven. Een mooie be­lof­te, die bij on­ze hands-on he­laas las­tig te tes­ten is. De smartpho­ne leert im­mers pas op ter­mijn wel­ke apps het vaakst wor­den ge­start. wor­den. Het zorgt voor een in­druk­wek­kend ef­fect in por­tret­fo­to’s, dat ach­ter­af soft­wa­re­ma­tig nog ver­der ver­sterkt kan wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.