Vi­su­eel be­perk­te Sam vindt sta­ge­plaats na op­roep

Times of Suriname - - PANORAMA -

De op­roep die vi­su­eel be­perk­te Sam Ha­ge­raats (15) uit Hou­ten vo­ri­ge week op Fa­ce­book had ge­plaatst, heeft een veel gro­ter ef­fect dan hij kon be­den­ken. Sam heeft na­me­lijk een sta­ge­plaats ge­von­den: bij het CDA in de Twee­de Ka­mer. “Su­per vet!” De Ha­vo 4-scho­lier moet een 14 da­gen du­ren­de snuf­fel­sta­ge voor zijn school, het Bar­ti­méus in Zeist, lo­pen. Om­dat hij blind is, is het voor hem niet ge­mak­ke­lijk om on­li­ne iets te vin­den. “Op in­ter­net zoe­ken is las­tig voor mij, ad­ver­ten­ties wor­den in brail­le vaak erg on­o­ver­zich­te­lijk. Daar­om heb ik een op­roep of Fa­ce­book ge­plaatst.” Het be­richt kreeg 2200 li­kes, 1000 re­ac­ties en werd 6000 keer ge­deeld. “Heel veel men­sen toon­den hun be­trok­ken­heid en wen­s­ten me veel suc­ces. Daar­naast kwa­men er ook on­ge­veer vijf­tig he­le con­cre­te voor­stel­len. Ik vind het fan­tas­tisch hoe er is ge­re­a­geerd. Ken­ne­lijk wil­len men­sen in ons land el­kaar echt wel hel­pen”, zegt Sam. Uit­ein­de­lijk koos Sam voor de sta­ge­plek bij het CDA om­dat de par­tij een con­creet plan had voor de sta­ge­pe­ri­o­de van twee we­ken. “En bo­ven­dien is het echt een su­per vet­te plek.” Vol­gens de scho­lier was het net een om­ge­keer­de sol­li­ci­ta­tie. “Be­drij­ven bo­den zich aan en ik bel­de het na. Ik heb met al de­ze aan­bie­din­gen een he­le lijst met tips voor mijn school kun­nen ma­ken.” Zo kreeg Sam on­der an­de­re aan­bie­din­gen van De Na­ti­o­na­le No­ta­ris, KLM, de NS, Mi­cro­soft, FNV en MEE.

(Bron:Ad.nl/Fo­to:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.