Pin­gu­ïn­kop­pel viert 10-ja­rig ju­bi­le­um

Times of Suriname - - PANORAMA -

De kans is groot dat je het wel­eens ge­hoord hebt: de mens is niet de eni­ge dier­soort die op het­zelf­de ge­slacht kan val­len. Ster­ker nog, zo een 1500 dier­soor­ten die op on­ze pla­neet le­ven kun­nen ho­mo­sek­su­e­le ‘ge­voe­lens’ heb­ben. Hie­ron­der val­len on­der meer de fla­min­go en de go­ril­la. Ook Hum­boldt­pin­gu­ïns heb­ben soms een part­ner van het­zelf­de ge­slacht. In de Duit­se Bre­mer­ha­ven Zoo leeft zelf een ho­mo­sek­su­eel paar dat het al ja­ren met el­kaar uit­houdt, tien jaar om pre­cies te zijn. Dit meldt In­de­pen­dent. In de die­ren­tuin za­gen ze ja­ren­lang aan hoe de twee sa­men een nest pro­be­ren te bou­wen. Dit ging ech­ter zeer moei­zaam, er kwa­men geen na­ko­me­lin­gen. Me­de­wer­kers van de Bre­mer­ha­ven Zoo be­slo­ten een DNA-test af te ne­men. Hier­uit bleek dat bei­de pin­gu­ïns man­ne­tjes zijn. De va­der­ge­voe­lens van de pin­gu­ïns wer­den uit­ein­de­lijk toch nog be­ant­woord. Dot­ty en Zee ‘adop­teer­den’ een ei, dat door een moe­der ver­sto­ten werd. Ove­ri­gens zijn zij niet de eni­ge man­ne­lij­ke pin­gu­ïns die een ge­zin­ne­tje sticht­ten. In een Brit­se zoo wa­ren er te­vens twee he­ren die sa­men met lief­de een ver­sto­ten ei ver­zorg­den. (Bron:Me­tro­ti­me.be/ Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.