Dit meis­je ver­o­vert we­reld­wijd har­ten: “Down is niet eng, het is net leuk”

Times of Suriname - - PANORAMA -

Er be­staan heel wat voor­oor­de­len over men­sen met het syn­droom van Down. Maar de ze­ven­ja­ri­ge So­fia heeft die al­le­maal ont­kracht in een schat­tig film­pje waar­in ze uit­legt hoe het voelt om met de­ze aan­doe­ning te le­ven. Ma­ma Jen­ni­fer San­chez deel­de het film­pje vo­ri­ge maand via so­ci­al me­dia naar aan­lei­ding van Down Syn­dro­me Awa­re­ness Month. Sinds­dien gin­gen de beel­den een ei­gen le­ven lei­den en men­sen van over de he­le we­reld zijn fan van de­ze sprin­gin-’t-veld. In een film­pje zegt So­fia heel trots: “Het is niet eng om met het syn­droom van Down te le­ven, het is op­win­dend.” Op de vraag wat Down is, ant­woordt ze heel dui­de­lijk: “Dat zit in het bloed.” Maakt dit je bloed dan spe­ci­aal, wil­de ma­ma nog we­ten? Waar­op So­fia vol­mon­dig “Yeah” zegt. “En het is op­win­dend, want ik mag naar Dis­ney­land.” Sinds haar ma­ma het film­pje on­li­ne zet­te, werd het al meer dan zes mil­joen keer be­ke­ken. En So­fia werd meteen uit­ge­roe­pen tot het schat­tig­ste meis­je ooit op so­ci­al me­dia. Noch­tans ken­de So­fia’s le­ven een moei­lij­ke start. Ze werd in Oe­kra­ï­ne ge­bo­ren en leef­de tot haar 16 maan­den in een op­vang­te­huis. Tot Jen­ni­fer en haar part­ner zo ver­te­derd wa­ren door haar fo­to dat ze be­slo­ten het meis­je te adop­te­ren. Hun zoon Joaquin (8) heeft de­zelf­de ge­ne­ti­sche aan­doe­ning. Ma­ma Jen­ni­fer was erg ont­roerd door de ve­le po­si­tie­ve re­ac­ties die ze kreeg op het film­pje. “Ik be­sef­te plots dat men­sen niet vaak ge­noeg ho­ren van ie­mand met een be­per­king dat ook zij zich goed in hun vel kun­nen voe­len.” (Bron:Hln. be/Fo­to: Tin­go.be)

Ta­ra Reid (Wy­ck­off, New Jer­sey, 8 no­vem­ber 1975) is een Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce en fo­to­mo­del on­der an­de­re be­kend van de films Ame­ri­can Pie (1999) en Dr. T & the Wo­men (2000). Ook speel­de ze de hoofd­rol in de toe­voe­ging van het com­pu­ter­spel Alo­ne in the Dark. Ze is ge­deel­te­lijk van Ier­se, En­gel­se, Hon­gaar­se, Fran­se en Ita­li­aan­se af­komst. In de nacht van 4 de­cem­ber 2004 ont­stond er een schan­daal tij­dens het 35e ver­jaar­dags­feest van P. Did­dy, dat plaats­vond in het Cipri­a­ni’s res­tau­rant in New York. Het band­je van haar jurk viel van haar schou­der waar­na haar ont­blo­te lin­ker­borst voor een­ie­der daar aan­we­zig dui­de­lijk te zien was. Er was een lit­te­ken te zien rond­om haar te­pel, waar­na er door veel men­sen werd ge­sug­ge­reerd dat Reid haar bor­sten zou heb­ben la­ten ver­gro­ten. De fo­to’s van het be­wus­te in­ci­dent wer­den in rap tem­po uit­ge­wis­seld op het in­ter­net. In au­gus­tus 2005 gaf ze uit­ein­de­lijk toe dat de bor­sten in­der­daad zijn ver­groot. (fo­to: theri­ches­tima­ges.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.