Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1983

2005

Po­li­tiek

1889

1981

We­ten­schap en tech­no­lo­gie 1895

2011

- Aard­be­ving in Luik met een sterk­te van 5,0 op de schaal van Rich­ter. Hier­bij val­len twee do­den en tien­tal­len ge­won­den.

- Na elf da­gen van rel­len in Frank­rijk kon­digt pre­si­dent Jac­ques Chi­rac de nood­toe­stand af.

- Mont­a­na wordt een staat van de Ver­e­nig­de Sta­ten. - In Bel­gië zijn er pro­vin­cie­raads­ver­kie­zin­gen.

- Wil­helm Rönt­gen ont­dekt de rönt­gen­stra­ling.

- De aard­sche­ren­de pla­ne­to­ï­de 2005 YU55 vliegt op een af­stand van 325.000 ki­lo­me­ter langs de aar­de, dat is min­der dan de af­stand tot de maan. Guus Hid­dink (Vars­se­veld, 8 no­vem­ber 1946) is een Ne­der­land­se voet­bal­trai­ner en ex-voet­bal­ler. Van 19 de­cem­ber 2015 tot 1 ju­li 2016 was hij coach van de Lon­den­se club Chel­sea.

Hid­dink speel­de bij De Graaf­schap, PSV, NEC en twee Ame­ri­kaan­se clubs. Hid­dink was on­der meer trai­ner van PSV, Va­len­cia CF, Re­al Ma­drid, Chel­sea FC en An­zji Ma­chatsj­ka­la. Als bonds­coach leid­de hij de na­ti­o­na­le elf­tal­len van Ne­der­land, Zuid-Ko­rea, Au­stra­lië, Rus­land en Tur­kije. In 2006 werd Hid­dink ge­dag­vaard voor be­las­ting­frau­de. In 2002 en 2003 had hij een wo­ning in het Bel­gi­sche dorp Achel, waar hij ook in­ge­schre­ven stond, maar vol­gens de FIOD niet woon­de. Vol­gens het Open­baar Mi­nis­te­rie zou Hid­dink hier­door 3,5 mil­joen eu­ro aan in­kom­sten voor de Ne­der­land­se be­las­ting ver­zwe­gen heb­ben. (fo­to: ex­press.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.