Ver­mis­te dui­ker als bij won­der ge­red na 14 uur in zee vol haai­en

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een 68-ja­ri­ge so­lo­dui­ker werd na meer dan 14 uur in een zee vol haai­en als­nog ge­red. Het was red­dings­wer­ker Alan Grif­fiths die de man le­vend en wel uit de Gro­te Oce­aan voor de Au­stra­li­sche oost­kust haal­de op meer dan 50 ki­lo­me­ter van waar hij ver­mist raak­te. De red­dings­ploeg vond hem toen ze met de he­li te­rug­vlo­gen om bij te tan­ken. Het was in de Gro­te Oce­aan echt zoe­ken naar een naald in een hooi­berg voor het red­dings­team. De dui­ker op leef­tijd werd zon­dag­na­mid­dag voor het laatst ge­zien ter hoog­te van de si­te Yon­ga­la Di­ve, op 20 km van Ca­pe Bow­ling Gr­een, ten zui­den van Towns­vil­le. Hij keer­de niet te­rug aan land en er werd alarm ge­sla­gen. Na een zoek­tocht van 1,5 uur maan­dag­och­tend werd hij dan toch van­uit de lucht ge­spot, eer­der toe­val­lig, toen de he­li­kop­ter moest gaan bij­tan­ken. De man had dan al meer dan 14 uren en dus ook de nacht - nood­ge­dwon­gen door­ge­bracht in het wa­ter aan de kust in het noor­den van deel­staat Qu­eens­land, waar het bo­ven­dien ook nog eens vol haai­en zit. Hij werd licht on­der­koeld over­ge­bracht naar het zie­ken­huis, waar hij ver­der re­cu­pe­reert. De tem­pe­ra­tuur van het wa­ter rond Towns­vil­le was ge­luk­kig 27,2 gra­den. Het eer­ste wat hij deed toen Alan Grif­fiths werd neer­ge­la­ten om hem te red­den, was zijn hand uit­ste­ken om zijn red­der te be­dan­ken. “Het zegt iets over hem, over wat voor gent­le­man hij is”, zei Grif­fiths na de red­dings­ope­ra­tie. “Jij zou een lot­to­bil­jet moe­ten ko­pen”, zei hij aan Grif­fiths, om­dat die hem als bij won­der had ge­von­den. “Nee, jij zou er een­tje moe­ten ko­pen”, ant­woord­de die. Blijk­baar had de dui­ker de he­vi­ge stro­min­gen rond het wrak van het ge­zon­ken schip Yon­ga­la on­der­schat. De Yon­ga­la was een luxe­crui­se­schip dat zonk tij­dens een cy­cloon in 1911. De 122 op­va­ren­den lie­ten het le­ven “Hij sprong so­lo van zijn boot, wat een beet­je boud is, en be­sef­te dan plots dat hij ge­woon niet te­rug kon ge­ra­ken”, zei Alan Grif­fiths. Een vriend van de dui­ker wist ge­luk­kig plan­nen en kon de po­li­tie ver­wit­ti­gen. Er werd een groot­scheep­se zoek­tocht op­ge­zet, ter zee en in de lucht. Eerst werd zijn boot zon­dag­och­tend ge­von­den, maar de ver­mis­te man zelf was niet te be­speu­ren. Pas maan­dag­och­tend plaat­se­lij­ke tijd luk­te het dan wel om hem te lo­ca­li­se­ren. Hij wuif­de al drij­vend op zijn red­dings­vest naar de over­vlie­gen­de he­li. Die kon hem uit­ein­de­lijk op­ha­len met de winch. (Bron:Hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.