Har­de strijd om Ame­ri­kaans pre­si­dent­schap

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

VS - Van­daag komt een eind aan een van de hard­ste cam­pag­ne­pe­ri­o­des uit de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis. Te­vens is het een van de meest ver­ras­sen­de. Het was al vroeg over­dui­de­lijk dat de strijd tus­sen Hil­la­ry Clin­ton en Do­nald Trump niet snel be­slist zou zijn.

Geen van bei­de kan­di­da­ten heeft kun­nen win­nen in sta­ten waar hun par­tij tra­di­ti­o­neel wint. Prog­no­ses van gro­te bu­reaus blij­ken in prak­tijk an­ders uit te val­len en het ma­ken van prog­no­ses door me­dia­be­drij­ven gaat erg moei­zaam. Zo loopt het heel an­ders af in Flo­ri­da waar een ‘clean sweep’ was voor­speld voor Clin­ton, van­we­ge an­ti im­mi­gran­ten uit­spra­ken van Trump ge­du­ren­de de cam­pag­ne.

In de re­gel is het zo dat de kan­di­daat die de mees­te stem­men in een be­paal­de staat krijgt, al­le kies­man­nen van die staat ach­ter zich krijgt. De kan­di­daat met de meer­der­heid van stem­men in het Kies­col­le­ge (waar de wer­ke­lij­ke ver­kie­zing plaats­vindt) wordt pre­si­dent-elect. Sinds de ver­kie­zin­gen van 1856 gaat de strijd fei­te­lijk tus­sen de kan­di­da­ten van de twee be­lang­rijk­ste par­tij­en: de Re­pu­bli­kein­se Par­tij en de De­mo­cra­ti­sche Par­tij. Bij­zon­der zwaar be­voch­ten ver­kie­zin­gen wa­ren die van 1800, 1824, 1876 en 2000 en nu al mag wor­den ge­steld dat de nu gaan­de ver­kie­zin­gen aan dit lijst­je mo­gen wor­den toe­ge­voegd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.