Adres ver­raadt her­komst il­le­gaal ge­dumpt vuil

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Jer­ry Mi­ran­da heeft gis­te­ren woe­dend staan graai­en tus­sen il­le­gaal ge­dumpt vuil (post­do­zen met af­val) aan de Klei­ne­straat. De bur­ger­va­der was na een ori­ën­ta­tie­be­zoek in en­ke­le ver­ka­ve­lings­pro­jec­ten op weg naar kan­toor toen hij aan de Klei­ne­straat moest stop­pen, om­dat de do­zen met vuil mid­den op de weg wa­ren.

Na speur­werk is op een van de do­zen een adres in Mor­gen­stond ont­dekt. Ook de naam en het con­tact­num­mer ston­den ver­meld. De dc bel­de met­een op het num­mer, en kreeg te ho­ren dat hij met een an­de­re fa­mi­lie sprak dan die met de naam op de doos. De dc be­dank­te vrien­de­lijk en nam de ge­ge­vens op de doos op. De­ze per­soon zal de troep moe­ten op­rui­men en mo­ge­lijk ook een boe­te van tus­sen de SRD 500 en SRD 1000 be­ta­len. De zaak is on­der de aan­dacht van de po­li­tie ge­bracht en zal vol­gens de dc mid­dels pro­ces-ver­baal af­ge­han­deld wor­den. “Het land is geen vuil­nis­belt”, al­dus Mi­ran­da.

MP Zie foto op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.