Re­gi­stra­tie vuur­werk­ver­gun­ning start van­daag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De re­gi­stra­tie om in aan­mer­king te ko­men voor een vuur­werk­ver­gun­ning start van­daag. Win­ke­liers met een ver­gun­ning voor ver­koop van pro­vi­sie­wa­ren, die vuur­werk wen­sen te ver­ko­pen, kun­nen zich in­gaan­de van­daag tot en met 30 no­vem­ber op het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat Paramaribo-Noord­oost re­gi­stre­ren.

Di­s­tricts­se­cre­ta­ris Mai­kel Wor­mer geeft aan dat er voor de aan­vraag for­mu­lie­ren van aan­mel­ding op het com­mis­sa­ri­aat zijn, die die­nen als aan­vraag­for­mu­lier voor de ver­eis­te vuur­werk­ver­gun­ning. Voor de­ze for­mu­lie­ren moet SRD 5 be­taald wor­den. Ver­der die­nen aan­vra­gers de no­di­ge be­schei­den mee te ne­men. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Jer­ry Mi­ran­da zegt dat de la­te re­gi­stra­tie niet voor ver­tra­ging zal zor­gen. Er is een nieuw sys­teem in­ge­voerd, waar­door de pro­ce­du­re nu veel snel­ler is. De aan­vra­gen, die meest­al rond de drie­hon­derd voor Paramaribo lig­gen, wor­den ge­stuurd naar de ad­vi­se­ren­de or­ga­nen. Het uit­ge­ven van de ver­gun­nin­gen wordt be­paald aan de hand van de da­tum die door de re­ge­ring be­paald wordt voor het af­schie­ten van vuur­werk. Tot nog toe is er één con­tai­ner met vuur­werk bin­nen­ge­haald. MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.