Ma­re­chaus­see spoort meer il­le­ga­len op door ex­tra con­tro­les

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

HOEK VAN HOL­LAND Door meer mo­bie­le con­tro­les uit te voe­ren heeft de ma­re­chaus­see in de eer­ste helft van dit jaar meer il­le­ga­len op­ge­spoord.

In to­taal ging het om 1120 il­le­ga­len, ze­ven­hon­derd meer dan in de­zelf­de pe­ri­o­de in 2015. Dat staat in de Rap­por­ta­ge vreem­de­lin­gen­ke­ten van staats­se­cre­ta­ris Klaas Dijk­hoff van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie die gis­te­ren is be­kend­ge­maakt. De ma­re­chaus­see voer­de in de eer­ste helft van dit jaar 60 pro­cent meer zo­ge­he­ten MTV-con­tro­les uit. Dit ge­beur­de steek­proefs­ge­wijs in het grens­ge­bied met Duits­land en Bel­gië. De il­le­ga­le vreem­de­lin­gen moe­ten Ne­der­land ver­la­ten. Ook kan een in­reis­ver­bod wor­den op­ge­legd.

In de eer­ste helft van 2016 zijn bij­na vijf keer zo­veel aan­ge­trof­fen il­le­ga­len ge­dwon­gen ver­trok­ken (870) dan in de eer­ste helft van 2015 (180).

De rap­por­ta­ge ver­meldt ook dat meer vreem­de­lin­gen een aan­vraag voor ge­zins­her­e­ni­ging heb­ben in­ge­diend. In de eerst helft van 2015 wa­ren er 8.500 aan­vra­gen, in die­zelf­de pe­ri­o­de dit jaar 14.000. De stij­ging heeft te ma­ken met de toe­ge­no­men asiel­in­stroom.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.