NZa valt bin­nen bij tand­arts om in­koop­frau­de

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - Een Lim­burg­se tand­arts had gis­ter­mid­dag be­zoek ge­had van de Ne­der­land­se Zorg­au­to­ri­teit, om­dat hij geld zou bij­ver­die­nen aan in­koop van ma­te­ri­a­len, wat niet is toe­ge­staan. Al maan­den doet de NZa on­der­zoek naar de frau­de van tand­art­sen, die via ge­hei­me bv’tjes de in­koop van ma­te­ri­a­len re­ge­len en zo stie­kem toch een mar­ge kun­nen ma­ken op de tand­tech­ni­sche ma­te­ri­a­len. Daar krijgt de toe­zicht­hou­der, net als de re­dac­tie van De Te­le­graaf, veel ano­nie­me tips over bij­ver­dien­sten van tand­art­sen en tand­arts­ke­tens.

Op die ma­nier la­ten tand­art­sen con­su­men­ten dus te veel be­ta­len voor hun be­han­de­ling om er zelf be­ter van te wor­den. Tips over frau­de van tand­art­sen mel­den dat som­mi­ge prak­tijk­hou­ders wel 100 eu­ro per kroon kun­nen ver­die­nen door ze voor Viet­na­me­se prij­zen in te ko­pen en voor Ne­der­land­se prij­zen te le­ve­ren aan de pa­ti­ënt. Ook im­plan­ta­ten zou­den voor tien­tjes uit Chi­na te ha­len zijn en voor 250 eu­ro aan een pa­ti­ënt te ver­ko­pen. In au­gus­tus deed de NZa al een in­val bij Mond­zorg Delft. Hier­na kwa­men nog meer­de­re be­rich­ten bin­nen, waar­toe dit on­der­zoek in Lim­burg heeft ge­leid. De toe­zicht­hou­der doet een op­roep aan pa­ti­ën­ten van tand­art­sen om hun re­ke­ning na te gaan of de prak­tijk ze de juis­te prijs re­kent voor ma­te­ri­a­len. Daar­voor op­pert de NZa om de tand­tech­niek­no­ta voor het plaat­sen van kro­nen of brug­gen te vra­gen, de in­koop­prijs met be­dra­gen op de fac­tuur te ver­ge­lij­ken en toe­lich­ting te vra­gen aan de tand­arts.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.