Fiets­pad barst uit zijn voe­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - Ste­den wor­den te druk voor fiet­sers. Met het ge­volg dat er meer on­ge­luk­ken ge­beu­ren. Dat blijkt vol­gens de Fiet­sers­bond uit de re­sul­ta­ten van de ‘Na­ti­o­na­le Fiets Tel­week’, die gis­te­ren wer­den ge­pre­sen­teerd. In sep­tem­ber de­den bij­na 30.000 Ne­der­land­se fiet­sers mee aan het on­der­zoek. “Het fiets­ge­bruik is de af­ge­lo­pen tien jaar ruim 10 pro­cent toe­ge­no­men”, al­dus di­rec­teur Sas­kia Kluit van de Fiet­sers­bond. “Dat is pri­ma, ook om het au­to­ge­bruik te­rug te drin­gen, maar dan moet de groei wel in goe­de ba­nen wor­den ge­leid.” Ze roept ge­meen­ten op meer te in­ves­te­ren in de fiets. “Fiet­sers moe­ten be­ter ge­spreid wor­den en er zijn ex­tra door­gaan­de pa­den no­dig. De vei­lig­heid van fiet­sers loopt ge­vaar als er te wei­nig ge­beurt.” Con­creet pleit Kluit voor ex­tra ruim­te, groe­ne gol­ven voor de fiets, tun­nel­tjes, e-bi­ke­snel­rou­tes en slim­me stop­lich­ten. Daar­bij slaat Kluit alarm over de trend dat kin­de­ren va­ker niet meer al­leen op de fiets naar school wor­den ge­stuurd, om­dat het te hec­tisch in het ver­keer is. “Daar­door bou­wen ze niet ge­noeg er­va­ring op en dat ver­groot la­ter juist de ri­si­co’s.” (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.