Sa­né heeft tijd no­dig bij Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Ci­ty be­taal­de af­ge­lo­pen zo­mer zo’n vijf­tig mil­joen eu­ro voor Le­roy Sa­né, maar het van Schal­ke 04 over­ge­ko­men su­per­ta­lent moet nog dui­de­lijk wen­nen aan zijn nieu­we om­ge­ving. Tot nu toe ver­scheen hij pas vier keer in de ba­sis en hij heeft moei­te om aan de ho­ge ver­wach­tin­gen te vol­doen. Ploeg­ge­noot Il­kay Gün­do­gan denkt ech­ter dat het wel goed gaat ko­men met Sa­né.

“Het is al­leen maar nor­maal dat Le­roy nog moet wen­nen aan zijn nieu­we club. Ik denk dat hij het ka­rak­ter en de per­soon­lijk­heid heeft om met de­ze si­tu­a­tie om te gaan”, ver­telt de mid­den­vel­der in ge­sprek met Kic­ker. “Hij heeft veel ver­trou­wen in zich­zelf en is zich be­wust van zijn eigen kwa­li­tei­ten. Je kunt zien dat hij nog steeds een beet­je ver­le­gen is, maar hij is pas twin­tig jaar oud.”

“Ik zat in een soort­ge­lij­ke si­tu­a­tie toen ik van 1. FC Nürn­berg naar Borus­sia Dort­mund ging, dus ik weet hoe hij zich voelt”, gaat Gün­do­gan ver­der. “Hij doet zijn ding en dat zal hij hier bij Man­ches­ter Ci­ty ook doen. Ik geef hem al­le steun die hij no­dig heeft.” (VZ)

Le­roy Sa­né heeft zich nog niet kun­nen be­wij­zen bij Man­ches­ter Ci­ty, maar ploeg­ge­noot Il­kay Gün­do­gan zegt dat Sa­né nog tijd no­dig heeft om zich aan te pas­sen bij de club. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.