Ke­a­ne haalt uit

Times of Suriname - - SPORT -

VOEBAL - Roy Ke­a­ne kan zich niet vin­den in de kri­tiek die Ro­nald Koe­man heeft op de Ier­se bonds­coach Mar­tin O’Neill. De trai­ner van Ever­ton uit­te kri­tiek op het feit dat mid­den­vel­der Ja­mes McCart­hy ver­schil­len­de ke­ren werd op­ge­roe­pen, ter­wijl hij niet fit was.

“Wat de me­ning van Ro­nald is, in­te­res­seert me he­le­maal niet”, meldt as­sis­tent-bonds­coach Ke­a­ne tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van Ier­land daags voor de kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Oos­ten­rijk. “Als een spe­ler fit ge­noeg is om te rei­zen en het ge­voel heeft dat hij kan spe­len, ze­ker in een kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd, dan moet de club daar maar mee leren le­ven.”

Ke­a­ne geeft aan dat het niet de eer­ste keer is dat er een soort­ge­lij­ke kwes­tie speelt. “We had­den eer­der een pro­bleem met Ro­ber­to Mar­ti­nez. Hij over­dreef al­tijd een beet­je. Ik ver­wacht­te al­tijd dat spe­lers van Ever­ton zich op kruk­ken of krui­pend bij ons ho­tel zou­den mel­den. Het lijkt er­op dat we de­ze pro­ble­men met Ever­ton weer zul­len krij­gen.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.