Bonds­coach Ita­lië in ge­sprek met Ba­lo­tel­li

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ma­rio Ba­lo­tel­li maakt on­danks zijn goe­de vorm geen deel uit van de Ita­li­aan­se se­lec­tie. Bonds­coach Giam­piero Ven­tu­ra is de spits ech­ter niet ver­ge­ten.

De 26-ja­ri­ge Ba­lo­tel­li heeft door een min­de­re pe­ri­o­de bij Li­ver­pool en AC Mi­lan al twee jaar geen in­ter­land meer ge­speeld. Bij Ni­ce, de ver­ras­sen­de kop­lo­per van Frank­rijk, pres­teert hij dit sei­zoen ech­ter uit­ste­kend. In zes du­els in Li­gue 1 was de 33-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal zes keer tref­ze­ker. Bonds­coach Ven­tu­ra sluit daar­om niet uit dat Ba­lo­tel­li bin­nen­kort weer wordt op­ge­roe­pen. “Twee maan­den ge­le­den had hij an­der­half jaar niet of nau­we­lijks ge­speeld. Je kan die his­to­rie niet zo­maar in twee maan­den ver­an­de­ren”, sprak de trai­ner op de of­fi­ci­ë­le web­si­te van de FIFA. “Ik heb nog nooit ge­hoord dat er aan Ma­rio’s tech­ni­sche kwa­li­tei­ten werd ge­twij­feld, maar bij hem moet je ook an­de­re as­pec­ten la­ten mee­we­gen”, al­dus Ven­tu­ra.

“Ik ga met hem pra­ten om te be­kij­ken hoe groot zijn ver­lan­gen is om weer kans te ma­ken op een uit­no­di­ging. We staan voor ie­der­een open.” Ita­lië speelt za­ter­dag een WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Liech­ten­stein. In groep G haal­de de ploeg van Ven­tu­ra ze­ven pun­ten uit de eer­ste drie du­els, net als kop­lo­per Span­je. Al­ba­nië en Is­ra­ël heb­ben maar één punt min­der.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.