Har­nan­dan en Ameer­ali win­naars Sa­van­ne Ral­ly 2016

Times of Suriname - - SPORT -

RAL­LY - Equi­pe num­mer elf met be­stuur­der Ry­an Har­nan­dan en na­vi­ga­tor Diego Ameer­ali heeft de he­le ral­ly­ge­meen­schap ver­rast door de Sa­van­ne Ral­ly 2016 te win­nen. De uit­slag werd gis­te­ren in de zaal van Fer­nan­des Au­to­han­del be­kend­ge­maakt. Het is de eer­ste keer dat Har­nan­dan en Ameer­ali een sa­van­ne ral­ly win­nen. De Su­ri­naam­se Au­to Ral­ly Klub (SARK) or­ga­ni­seer­de vrij­dag de 40ste edi­tie van de Sa­van­ne Ral­ly, die tot en met zon­dag duur­de.

Ook voor het win­nen­de kop­pel is het een ver­ras­sing. “Wij had­den dat he­le­maal niet ver­wacht, voor­al als je kijkt naar de top­pers die ook heb­ben deel­ge­no­men. Wij had­den wel het ge­voel dat wij goed heb­ben ge­re­den, maar niet dat we op de eer­ste plaats zou­den ein­di­gen.” Har­nan­dan en Ameer­ali had­den wel een plaats in de top vijf ver­wacht. Het is de twee­de keer dat zij de Sa­van­ne Ral­ly rij­den. De eer­ste keer ein­dig­de het kop­pel op de der­tien­de plaats. Har­nan­dan en Ameer­ali we­ten dat ze niet lang kun­nen fees­ten, want ze moe­ten voor­be­rei­din­gen tref­fen om de Sa­van­ne Ral­ly van vol­gend jaar uit te zet­ten. “Wij gaan al­le ad­vie­zen ne­men van er­va­ren uit­zet­ters, om een goe­de Sa­van­ne Ral­ly 2017 neer te zet­ten.” Har­nan­dan en Ameer­ali had­den in to­taal 1332 straf­pun­ten. Oliver en Gwen­do­lyn Smith ein­di­gen op de twee­de plaats met vijf straf­pun­ten meer. Fa­vo­rie­ten Da­ve Boe­ti­us en Ro­bert Hahn ein­dig­den op de der­de plaats met 1466 straf­pun­ten. Voor­zit­ter Diego Chin A Sen van SARK geeft aan dat de 40ste Sa­van­ne Ral­ly ge­slaagd is en het is nu uit­kij­ken naar de 41ste die vol­gend jaar in no­vem­ber ge­hou­den zal wor­den. Hij is voor­al blij dat de Sa­van­ne Ral­ly 2016 ach­ter de rug is zon­der een on­ge­luk.

Ans­hul Jun­ger­man en Ash­win Gan­ga.

Wi­rin Dharm­lal en Ash­wien Hard­war­sing.

Joel-Noel Ca­no­va en Thier­ry Lau­nay.

Ewout van der ES en Shan­non Li­ong A San.

Ove­ri­ge win­naars:

De win­naars van de Sa­van­ne Ral­ly 2016, Ry­an Har­nan­dan en Diego Ameer­ali.

(Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.