San­ta Cruz zwaait af als in­ter­na­ti­o­nal Pa­ra­gu­ay

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­que San­ta Cruz stelt zich na de ko­men­de in­ter­land­pe­ri­o­de niet meer be­schik­baar voor de Pa­ra­gu­ayaan­se voet­bal­ploeg. De 35-ja­ri­ge aan­val­ler, die met zijn land heeft deel­ge­no­men aan drie we­reld­kam­pi­oen­schap­pen, liet gis­te­ren we­ten dat hij stopt. De oud­spe­ler van on­der meer Bay­ern Mün­chen, Man­ches­ter Ci­ty, Black­burn Rovers en Re­al Be­tis, maakt deel uit van de se­lec­tie voor de WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den van mor­gen te­gen Pe­ru en vol­gen­de week dins­dag te­gen Bo­li­via. “Ik wil graag stop­pen op een mo­ment dat ik me nog goed ge­noeg voel. Ook al is het een moei­lij­ke be­slis­sing’’, al­dus San­ta Cruz, die in 111 in­ter­lands 32 keer scoor­de. “Ik wil me van­af nu graag con­cen­tre­ren op de wed­strij­den bij mijn club Olim­pia.’’ Pa­ra­gu­ay, dat twee jaar ge­le­den ont­brak bij het WK in Bra­zi­lië, staat op dit mo­ment op de ze­ven­de plaats in de Zuid-Ame­ri­kaan­se kwa­li­fi­ca­tie­pou­le. De eer­ste vier lan­den kwa­li­fi­ce­ren zich recht­streeks. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.