Alexis Sán­chez mist ‘Co­lom­bia’

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Chi­li moet het in de mo­ge­lijk cru­ci­a­le wed­strijd te­gen Co­lom­bia doen zon­der zijn bes­te spe­ler Alexis Sán­chez. De 27-ja­ri­ge aan­val­ler heeft op de trai­ning in aan­loop naar het tref­fen een ‘lich­te spier­bles­su­re’ op­ge­lo­pen en blijft ach­ter in San­tia­go, als zijn ploeg­ge­no­ten naar Co­lom­bia af­rei­zen voor het tref­fen van mor­gen. De me­di­sche staf hoopt Sán­chez in die da­gen klaar te sto­men voor het thuis­du­el van vol­gen­de week met Urugu­ay. De bles­su­re van de 101-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal komt op een on­ge­luk­kig mo­ment. Bij een ze­ge op Co­lom­bia klimt Chi­li over de con­cur­rent heen naar plek vier, die aan het ein­de van de rit recht­streek­se plaat­sing be­te­kent voor Rus­land 2018. Ook het tref­fen met Urugu­ay, waar­van het nog maar de vraag is of Sán­chez dat haalt, is een pit­ti­ge. Luis Suárez en con­sor­ten staan mo­men­teel twee­de, een punt ach­ter kop­lo­per Bra­zi­lië. De Chi­le­nen staan vijf­de. Die po­si­tie be­te­kent ui­t­ein­de­lijk een in­ter­con­ti­nen­ta­le play­off te­gen de win­naar van de Oce­a­ni­sche kwa­li­fi­ca­tie.

(FOX Sports)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.