Ter­reurdrei­ging bij WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd Al­ba­nië-Is­rael

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De voet­bal­wed­strijd tus­sen Al­ba­nië en Is­ra­ël is op last van de over­heids­dien­sten ver­plaatst. Het du­el zou za­ter­dag in Sh­ko­der wor­den ge­speeld, maar bij de au­to­ri­tei­ten kwa­men aan­wij­zin­gen bin­nen voor een op han­den zijn­de aan­slag op het Is­ra­ë­li­sche team. Vei­lig­heids­dien­sten heb­ben als ge­volg daar­van vier ver­dach­ten aan­ge­hou­den die ban­den zou­den heb­ben met ter­reur­be­we­ging IS, zo weet Reuters te mel­den op ba­sis van bron­nen bij een Is­ra­ë­lisch ra­dio­sta­ti­on. Of­fi­ci­ë­le me­de­de­lin­gen ont­bre­ken. De voet­bal­bond van Is­ra­ël bracht dit naar bui­ten: “Op ver­zoek van de Al­ba­ne­se voet­bal­bond heeft de FIFA be­slo­ten het du­el te ver­plaat­sen. Wij zijn daar­mee ak­koord ge­gaan.” De WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd wordt nu in El­ba­san, vlak bij de hoofd­stad Tira­na, ge­speeld. (Nos)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.