Le­vens­lang voor schut­ter op lucht­ha­ven Los An­ge­les

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De man die in 2013 een be­vei­li­ger dood­schoot op het vlieg­veld van Los An­ge­les, is maan­dag (lo­ka­le tijd) ver­oor­deeld tot een le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf. De 26-ja­ri­ge Paul Ci­an­cia toon­de vol­gens The Los An­ge­les Ti­mes nau­we­lijks be­rouw. Ci­an­cia was des­tijds van plan om me­de­wer­kers te ver­moor­den van de TSA, de dienst die rei­zi­gers con­tro­leert. Een van de TSA-me­de­wer­kers werd ge­trof­fen door twaalf ko­gels en over­leed. Twee an­de­re be­vei­li­gers en een rei­zi­ger raak­ten ge­wond. De Ame­ri­kaan ver­klaar­de dat hij boos was om­dat hij vond dat het TSA­me­de­wer­kers zich schul­dig ma­ken aan het las­tig­val­len van rei­zi­gers. “Ik wil­de een sta­te­ment ma­ken”, zei hij met stem­hef­fing in de rechts­zaal. Ci­an­cia bood al­leen ex­cu­ses aan voor het neer­schie­ten van een do­cent, die per on­ge­luk was ge­raakt.

Ci­an­cia raak­te zelf ern­stig ge­wond bij de schiet­par­tij. Agen­ten scho­ten hem in zijn hoofd. De Ame­ri­kaan had de dood­straf kun­nen krij­gen, maar sloot een deal met jus­ti­tie. Hij be­ken­de in ruil voor een la­ge­re strafeis schuld aan moord en an­de­re aan­klach­ten.

(NU.nl)

De 26-ja­ri­ge Paul Ci­an­cia, die in 2013 een be­vei­li­ger dood­schoot op het vlieg­veld van Los An­ge­les, is ver­oor­deeld tot een le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf. (New York Post)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.