Isla­mi­ti­sche Staat dwingt dui­zen­den ge­zin­nen mee te­rug te trek­ken

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Ex­tre­mis­ten van Isla­mi­ti­sche Staat heb­ben in de re­gio van Mo­sul bij­na drie­hon­derd voor­ma­li­ge le­den van het le­ger ont­voerd en ze­ker 1500 ge­zin­nen ge­dwon­gen met IS te­rug te trek­ken rich­ting de stad Mo­sul. Vol­gens de VN dwin­gen IS­strij­ders men­sen de plaats Ham­mam al-Ali te ver­la­ten. Ze die­nen dan mo­ge­lijk als men­se­lijk schild of wor­den ver­moord. Ham­mam al-Ali ligt 25 ki­lo­me­ter ten zui­den van Mo­sul. Het is niet dui­de­lijk waar de ge­zin­nen ver­blij­ven. Ver­moe­de­lijk zijn ze naar de lucht­ha­ven van Mo­sul ge­bracht. Zo’n hon­derd oud­mi­li­tai­ren zijn don­der­dag rond mid­der­nacht ont­voerd uit het dorp Ma­wa­ly, zo’n 20 ki­lo­me­ter ten zui­den van Mo­sul. Nog eens 195 an­de­re oud-mi­li­tai­ren wer­den vo­ri­ge week uit dorp­jes in het di­s­trict Tel Afar mee­ge­no­men.

In de noord­wes­te­lij­ke re­gio Sin­jar heeft IS vol­gens in­for­ma­tie van de VN vo­ri­ge week der­tig voor­aan­staan­de fi­gu­ren ont­voerd, waar­van er vrij­dag mo­ge­lijk acht­tien zijn ver­moord. De Ira­ke­se strijd­krach­ten, Koer­di­sche mi­li­ties en sjii­ti­sche strij­ders heb­ben in ok­to­ber de aan­val op Mo­sul in­ge­zet. Ze wil­len de stad op IS ver­o­ve­ren. Het is de twee­de stad van Irak en sinds ju­ni 2014 in han­den van IS. De VN be­na­drukt dat ze bron­nen heb­ben in en om Mo­sul, maar dat de in­for­ma­tie die zij daar­van krij­gen on­re­gel­ma­tig is.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.