Fi­li­pijn­se dic­ta­tor mag naar ere­be­graaf­plaats

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FI­LI­PIJ­NEN - De Fi­li­pijn­se dic­ta­tor Fer­di­nand Mar­cos (1917-1989) mag van het hoog­ge­rechts­hof in Ma­nil­la wor­den bij­ge­zet op de ere­be­graaf­plaats, de Na­ti­o­na­le Hel­den­be­graaf­paats.

Het hof ver­wierp in meer­der­heid (ne­gen te­gen vijf stem­men) be­zwa­ren van on­der an­de­ren men­sen­rech­ten­ac­ti­vis­ten. Pre­si­dent Ro­dri­go Du­ter­te heeft de be­gra­fe­nis van Mar­cos ge­last. De stof­fe­lij­ke res­ten van de in 1986 na een volks­op­stand ge­vluch­te heer­ser kun­nen wor­den over­ge­bracht naar de be­graaf­plaats in een zui­de­lij­ke voor­stad van Ma­nil­la. Het hoog­ge­rechts­hof oor­deel­de dat Du­ter­te het vol­ste recht heeft dat te la­ten doen, be­richt­te The Phi­lip­pi­ne In­qui­rer gis­te­ren.

Mar­cos werd tot pre­si­dent ge­ko­zen en re­geer­de van 1965 tot zijn vlucht naar Ha­waï. Hij heerste van­af 1972 dic­ta­to­ri­aal. Na zijn dood is het li­chaam in­ge­vro­ren. Zijn we­du­we Imel­da Mar­cos kreeg in 1993 toe­stem­ming het li­chaam over te bren­gen naar de Fi­li­pij­nen. Het ligt in een mau­so­le­um in Batac, bij­na 400 ki­lo­me­ter ten noor­den van Ma­nil­la. De nu 87-ja­ri­ge Imel­da voert cam­pag­ne om de wens van haar man te ver­vul­len om met mi­li­tai­re eer op de hel­den­be­graaf­plaats een laat­ste rust­plaats te krij­gen.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.