Brit­se pre­mier wil snel om ta­fel met nieu­we Ame­ri­kaan­se pre­si­dent

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De Brit­se pre­mier The­re­sa May heeft aan­ge­ge­ven om zo snel mo­ge­lijk een af­spraak te wil­len gaan ma­ken met de win­naar van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen. May be­na­druk­te dat de keu­ze voor Hil­la­ry Clin­ton of Do­nald Trump als nieu­we pre­si­dent een zaak is van de Ame­ri­kaan­se be­vol­king, zo meldt Reuters. Wel liet zij we­ten dat het van groot be­lang is om spoe­dig met de win­naar van de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen van ge­dach­ten te wis­se­len van­we­ge de spe­ci­a­le ban­den tus­sen bei­de lan­den. De Brit­se pre­mier draagt een zwa­re last met zich mee door­dat zij het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk met zo min mo­ge­lijk kleer­scheu­ren uit de Eu­ro­zo­ne moet gaan ha­len.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.