Ma­cron gaat voor Frans pre­si­dent­schap

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Em­ma­nu­el Ma­cron, ge­we­zen Frans mi­nis­ter van Eco­no­mie, gaat zich kan­di­daat stel­len bij de pre­si­dent­ver­kie­zin­gen die vol­gend jaar in Frank­rijk ge­or­ga­ni­seerd zal wor­den. Dat heeft het Fran­se pers­bu­reau AFP uit de en­tou­ra­ge van de po­li­ti­cus ver­no­men. De 38-ja­ri­ge Ma­cron was in au­gus­tus uit de re­ge­ring ge­stapt om zich te con­cen­tre­ren op zijn eigen po­li­tie­ke be­we­ging, ‘En Mar­che’, die hij als so­ci­aal-li­be­raal om­schrijft. De kan­di­da­tuur voor het pre­si­dent­schap zal voor 10 de­cem­ber of­fi­ci­eel wor­den ge­maakt,vol­gens de bron­nen. Ma­cron is sinds 2007 ge­huwd met Brigitte Trog­neux (63). Ze vor­men al meer dan twin­tig jaar een kop­pel. Op­mer­ke­lijk: zij was zijn le­ra­res Frans.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.