De Sko­da Oc­ta­via van bin­nen

Times of Suriname - - AUTO -

Eind ok­to­ber stel­de Sko­da de aan­ge­scherp­te Oc­ta­via aan de we­reld voor. Het ver­nieuw­de ex­te­ri­eur heb­ben we al kun­nen be­kij­ken, nu is het zijn bin­nen­ste dat de Ts­jech toont. Sko­da spreekt van de be­schik­baar­heid van nieu­we kleur­stel­lin­gen en een vol­le­dig zwart dash­board. Daar­bij komt dat de Sty­le- en Lau­rin & Kle­ment-ver­sies stan­daard sfeer­ver­lich­ting krij­gen die in tien ver­schil­len­de kleu­ren kan wor­den in­ge­steld.

In het in­te­ri­eur vin­den we een nieuw op­ti­o­neel in­fo­tain­ment­sys­teem, ge­kop­peld aan een 9,2-inch me­tend scherm. Het stuur­wiel is ver­warm­baar en in de ba­ga­ge­ruim­te van de Com­bi ligt een uit­neem­ba­re lamp. Ook de be­ker­hou­ders zijn ver­nieuwd, de­ze kun­nen nu PET-fles­sen vast­hou­den.

Geen up­da­te zon­der nieu­we vei­lig­heids­sys­te­men. De Oc­ta­via kan be­schik­ken over To­wing As­sist, Front As­sist, Blind Spot De­tec­ti­on en Rear Traf­fic Alert. Ver­der heeft Sko­da de sleu­tel aan­ge­past. Aan ie­de­re sleu­tel zijn be­paal­de in­stel­lin­gen, denk aan de stuur- en stoel­stand, ge­kop­peld. De ver­nieuw­de Oc­ta­via is met na­me aan de bui­ten­zij­de ver­nieuwd. Met na­me de kop­lam­pu­nits in de stijl van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie Mer­ce­des-Benz E-klas­se sprin­gen in het oog.

(NU.nl/foto: Au­to­week)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.