Le­gu­aan ontsnapt aan tien­tal­len slan­gen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het frag­ment uit de nieu­we reeks van Pla­net Earth van de BBC gaat so­ci­al me­dia over als ‘het mooi­ste stuk­je do­cu­men­tai­re ooit’. In een vi­deo is te zien hoe een zee­le­gu­aan be­laagd wordt door een slang. In eer­ste in­stan­tie lijkt het er­op als­of het een één te­gen éé­n­ge­vecht is. Maar als de le­gu­aan op­ge­jaagd wordt ko­men er op­eens tien­tal­len slan­gen te­voor­schijn die de le­gu­aan op­ja­gen. Een van de slan­gen weet de le­gu­aan te pak­ken, waar­op de slan­gen zich mas­saal op de le­gu­aan stor­ten. Als door een won­der weet de een­ling zich te ont­wor­ste­len aan de klu­wen. Na een ach­ter­vol­gings­scè­ne die zo uit een ac­tie­film lijkt te ko­men weet de le­gu­aan zich ter­nau­wer­nood te red­den en zich te voe­gen bij een soort­ge­noot. De clip komt uit de eer­ste van in to­taal zes af­le­ve­rin­gen van Earth 2, die de BBC zon­dag uit­zond. De se­rie werd zo­als ge­brui­ke­lijk in­ge­spro­ken door de 90-ja­ri­ge BBC-ve­te­raan Da­vid At­ten­borough. Het kost­te meer dan drie jaar en naar schat­ting 15 mil­joen eu­ro om de se­rie te ma­ken.

(Bron:Rtl nieuws.nl/Foto:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.