Zus­ter­pro­ject wordt bin­nen­kort aan­ge­pakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ge­de­ti­neer­den zul­len bin­nen­kort in­ge­zet wor­den om go­ten en ber­men in het Zus­ter­pro­ject aan te pak­ken. Be­wo­ners van het ge­bied heb­ben een be­roep ge­daan op de dis­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Jer­ry Mi­ran­da van Paramaribo-Noord­oost. De dc bracht dins­dag een be­zoek aan het ge­bied en be­sloot de ge­de­ti­neer­den in te zet­ten voor on­der­houds­werk­zaam­he­den. De mees­te lo­zin­gen in dit ge­bied zijn ver­stopt als ge­volg van zwerf­vuil in de go­ten en door­dat de ber­men op som­mi­ge plek­ken zijn af­ge­kalfd. De dc geeft aan dat on­der­houd van in­fra­struc­tuur een aan­ge­le­gen­heid van de over­heid is, ech­ter rust vol­gens de bur­ger­va­der ook een ver­ant­woor­de­lijk­heid op de bur­ge­rij om de na­zorg te doen. De dc doet een drin­gend be­roep op de be­wo­ners om niet te wach­ten tot­dat si­tu­a­ties uit­zicht­loos wor­den, maar de han­den in ei­gen boe­zem te ste­ken en daar waar er in­ge­gre­pen kan wor­den, het niet na te la­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.