Am­ster­dam past be­leid rond­om be­scho­ten kof­fie­shop aan

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Am­ster­dam gaat het be­leid rond­om de slui­ting van kof­fie­shop aan­pas­sen. Voor­heen werd een kof­fie­shop di­rect voor on­be­paal­de tijd ge­slo­ten als de­ze werd be­scho­ten, maar ei­ge­na­ren die een reeks maat­re­ge­len tref­fen en in­for­ma­tie de­len met de po­li­tie wor­den tij­de­lijk ont­zien, schrijft de ge­meen­te in een ver­kla­ring.

De hoop is dat met het aan­ge­pas­te be­leid een ein­de kan wor­den ge­maakt aan de reeks be­schie­tin­gen van kof­fie­shop. On­der­ne­mers moe­ten een ver­kla­ring on­der­te­ke­nen waar­in ze be­lo­ven een ca­me­ra­sys­teem te in­stal­le­ren. Ook moe­ten ze na een even­tu­e­le be­schie­ting zelf de zaak een week slui­ten. Daar­mee moet de rust te­rug­ke­ren en kan po­li­tie­on­der­zoek kan wor­den ver­richt. De on­der­ne­mer moet in­for­ma­tie die be­lang is voor het on­der­zoek met de po­li­tie de­len. Het af­ge­lo­pen jaar is in to­taal tien keer op een kof­fie­shop ge­scho­ten. Voor­al de af­ge­lo­pen twee maan­den is het vaak raak. “Er kan spra­ke zijn van af­per­sing van ei­ge­na­ren, maar ook een doel­be­wus­te po­ging om de con­cur­ren­tie uit te scha­ke­len”, zei de po­li­tie eer­der te­gen de Te­le­graaf.

(NU/ fo­to: hol­lan­do­ne.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.