Utrecht mag pros­ti­tu­tie­zo­ne in­rich­ten

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - De ge­meen­te Utrecht mag aan de Ein­st­eind­reef in Utrecht een nieu­we pro­si­tu­tie­zo­ne in­rich­ten. De Raad van Sta­te ver­klaar­de de be­zwa­ren van om­wo­nen­den te­gen het be­stem­mings­plan van Het Nieu­we Zand­pad gis­te­ren on­ge­grond.

In­wo­ners in de buurt van de Ein­st­eind­reef wa­ren te­gen het be­stem­mings­plan van de ge­meen­te in be­roep ge­gaan. De be­wo­ners vin­den dat de ge­meen­te­raad niet had mo­gen kie­zen voor de­ze lo­ca­tie in de buurt van hun woon­wijk. De be­wo­ners vre­zen over­last van be­zoe­kers en pooi­ers, en zeg­gen dat cij­fers over de be­hoef­te aan raam­pros­ti­tu­tie ont­bre­ken. De pro­si­tu­tie­zo­ne biedt ruim­te aan 162 ra­men. Aan­lei­ding voor het nieu­we be­stem­mings­plan was het be­sluit van de ge­meen­te in 2013 al­le ver­gun­nin­gen voor raam­pros­ti­tu­tie in te trek­ken, om­dat er aan­wij­zin­gen wa­ren voor men­sen­han­del. De ge­meen­te­raad heeft voor de te­rug­keer van raam­pros­ti­tu­tie een lo­ca­tie ge­ko­zen die goed be­reik­baar is, maar niet te dicht bij een woon­ge­bied ligt. De af­de­ling Be­stuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te ver­wacht op die plek geen on­aan­vaard­ba­re over­last. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.