Lahm stopt mo­ge­lijk na dit sei­zoen

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Phi­lipp Lahm stop­te na het WK in 2014 al op re­la­tief jon­ge leef­tijd als in­ter­na­ti­o­nal en het is mo­ge­lijk dat hij op zijn 33e he­le­maal een punt ach­ter zijn loop­baan zet. De aan­voer­der van Bay­ern Mün­chen staat nog tot 2018 on­der con­tract in de Al­li­anz Are­na, maar hij weet nog niet of hij dat laat­ste sei­zoen ook daad­wer­ke­lijk gaat spe­len. “Na­tuur­lijk mo­gen jul­lie het vra­gen, ik sluit niets uit. Ik zei ne­gen maan­den ge­le­den al dat dit zou kun­nen ge­beu­ren. Sinds­dien is er niets ver­an­derd”, gaat hij in BILD in op de ge­ruch­ten. “Er kan nog van al­les ge­beu­ren, we heb­ben nog ze­gen maan­den te gaan in dit sei­zoen. Maar mijn be­slis­sing hangt niet af van het win­nen van prij­zen aan het ein­de van het sei­zoen. Ik ga kij­ken hoe mijn li­chaam zich houdt en dan zal ik een be­sluit ne­men. Ik wil op het hoogst mo­ge­lij­ke niveau blij­ven spe­len en op het goe­de mo­ment mijn loop­baan be­ëin­di­gen”, sluit Lahm af. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.