Duits­land mist Neu­er en Brandt in in­ter­lands

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Duits­land moet het in de aan­ko­men­de in­ter­lands te­gen San Ma­ri­no en Ita­lië stel­len zon­der doel­man Ma­nu­el Neu­er en Ju­li­an Brandt.

De lijst van bonds­coach Joa­chim Löw met in­ter­na­ti­o­nals die niet in ac­tie kun­nen ko­men in res­pec­tie­ve­lijk de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd van vrij­dag en de vriend­schap­pe­lij­ke ont­moe­ting vier da­gen la­ter, wordt daar­door nog lan­ger.

Neu­er (Bay­ern Mün­chen) kampt met een vi­rus­in­fec­tie. De aan­voer­der van de we­reld­kam­pi­oen zal het de ko­men­de da­gen rus­tig aan moe­ten doen. Naar ver­wach­ting staat hij in het vol­gen­de Bun­de­s­li­ga­du­el op 19 no­vem­ber te­gen Borus­sia Dort­mund weer in het doel. Brandt van Bay­er Le­ver­ku­sen heeft

Duits­land moet het ook al doen zon­der de ge­bles­seer­den Jé­rô­me Boa­teng, To­ni Kroos en Ju­li­an Drax­ler. Löw heeft bo­ven­dien on­der an­de­ren An­dré Sch­ür­r­le, Me­sut Özil en An­to­nio Rü­di­ger bui­ten de se­lec­tie ge­la­ten om hen rust te ge­ven.

(NS)

maag­darm­klach­ten.

Duits­land moet het in de aan­ko­men­de in­ter­lands te­gen San Ma­ri­no en Ita­lië stel­len zon­der doel­man Ma­nu­el Neu­er. Ook Ju­li­an Brandt zal af­we­zig zijn bij de­ze twee wed­strij­den. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.