Ge­zin Gui­det­ti be­dreigd

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Jo­hn Gui­det­ti kwam don­der­dag na­mens Cel­ta de Vi­go tot sco­ren te­gen Ajax en pro­vo­ceer­de het pu­bliek in Am­ster­dam na zijn doel­punt. Het le­ver­de hem, zijn vrien­din en zijn pas­ge­bo­ren doch­ter­tje be­drei­gin­gen en doods­ver­wen­sin­gen op, veel­al via so­ci­a­le me­dia. Gui­det­ti is daar­van ge­schrok­ken en vindt dat zijn ge­zin er­bui­ten moet wor­den ge­hou­den.

“De fans wa­ren ze­ven­tig mi­nu­ten lang aan het zin­gen en din­gen aan het roe­pen, maar ik liet me mis­schien te veel uit­lok­ken”, doelt de ex-Fey­en­oor­der in ge­sprek met Fot­bolls­ka­na­len op zijn vie­ring van het doel­punt, waar­bij hij zijn han­den langs zijn oren hield en ‘Fey­en­oord!’ riep. “Maar als je mijn doch­ter en mijn vrien­din er­bij be­trekt, ga je te ver. Zij heb­ben hier niks mee te ma­ken. Over mij mag je al­les zeg­gen, daar heb ik geen pro­bleem mee. Het in­te­res­seert me niet wat men­sen van me den­ken. Maar haal mijn vrien­din en ze­ker mijn doch­ter er niet bij”, ver­volgt Gui­det­ti. “Dan ga je een grens over.” De aan­val­ler, wiens ploeg uit­ein­de­lijk met 3-2 ver­loor van Ajax, zegt niet bang te zijn van de drei­ge­men­ten. “Nee, het zijn laf­fe men­sen voor hun com­pu­ter. Zo gaat het vaak en dat is triest. Zij zul­len zich­zelf ‘s och­tends in de spie­gel moe­ten kij­ken als ze wak­ker wor­den.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.