Ame­ri­kaan­se au­to­ri­tei­ten wei­ge­ren vi­sum voor In­di­a­se kin­d­ac­teur

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De 8-ja­ri­ge Sun­ny Pa­war, die een be­lang­rij­ke rol speelt in de film Li­on, heeft geen Ame­ri­kaans vi­sum ge­kre­gen. Hier­door kon de kin­d­ac­teur de pre­mi­è­re van de film niet bij­wo­nen, waar­in ook on­der meer Ni­co­le Kid­man en Dev Pa­tel een rol spe­len. The Wein­stein Com­pa­ny, die de film pro­du­ceert, pro­beert om als­nog een spoed­vi­sum te re­ge­len voor Pa­war en zijn va­der. “We doen er al­les aan”, liet di­rec­teur Da­vid Glas­ser woens­dag we­ten in een re­ac­tie aan The Gu­ar­di­an. “We den­ken dat dit be­sluit het ge­volg is van het stren­ge­re im­mi­gra­tie­be­leid. Sun­ny vormt ui­ter­aard voor nie­mand een be­drei­ging. We wil­len graag dat hij deel uit­maakt van de fees­te­lijk­he­den rond de pre­mi­è­re, en zijn van plan om de juis­te mid­de­len in te zet­ten om hem als­nog in Ame­ri­ka te krij­gen.” De film Li­on komt in Ame­ri­ka uit op 25 no­vem­ber. Pa­tel, be­kend van zijn hoofd­rol in Slum­dog Mil­li­o­nai­re, is even­eens van In­di­a­se af­komst. Hij is ech­ter ge­bo­ren in Groot-Brit­tan­nië, waar­door hij geen pro­ble­men heeft om naar Ame­ri­ka te rei­zen.

(NU.nl/fo­to: just­ja­red.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.