‘El Cha­po’ blijft strij­den te­gen uit­le­ve­ring

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MEXICO - De Mexi­caan­se drugs­ba­ron Joaquin ‘El Cha­po‘ Guzmán heeft zich nog niet neer­ge­legd bij zijn uit­le­ve­ring aan de Ver­e­nig­de Sta­ten. De ad­vo­ca­ten van Guzmán heb­ben vol­gens de BBC op­nieuw be­roep aan­ge­te­kend te­gen het be­sluit. De ju­ris­ten be­to­gen dat Guzmán niet kan wor­den uit­ge­le­verd, om­dat hij in Texas de dood­straf kan krij­gen. Het is de vraag hoe kans­rijk het be­roep is. De VS heb­ben al toe­ge­zegd dat de drugs­ba­ron niet ter dood zal wor­den ge­bracht. De Mexi­caan­se re­ge­ring liet vo­ri­ge maand we­ten de drugs­ba­ron be­gin vol­gend jaar te wil­len uit­le­ve­ren. De VS be­schul­di­gen Guzmán van moord, drugs­han­del, ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad en het wit­was­sen van geld. Het luk­te de au­to­ri­tei­ten in Mexico eer­der niet om Guzmán ach­ter de tra­lies te hou­den. Hij wist al twee keer te ont­snap­pen uit de ge­van­ge­nis. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.