Do­de­lij­ke wild­wa­ter­baan in pret­park Au­stra­lië sluit de­fi­ni­tief

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - Het Au­stra­li­sche pret­park Dream­world sluit de wild­wa­te­rat­trac­tie waar­in vo­ri­ge maand vier men­sen om het le­ven kwa­men de­fi­ni­tief.

Twee man­nen en twee vrou­wen kwa­men 25 ok­to­ber om het le­ven toen zij uit het vaar­tuig vie­len en vast kwa­men te zit­ten. Het on­ge­luk ge­beur­de op de trans­port­band waar­op de boot­jes wor­den ver­plaatst na­dat be­zoe­kers zijn in­ge­stapt. De slacht­of­fers wa­ren der­ti­gers en veer­ti­gers. De di­rec­teur van het pret­park zegt dat de at­trac­tie ‘Thun­der Ri­ver Rapids’ ge­slo­ten blijft uit re­spect voor de slacht­of­fers en hun fa­mi­lies. “Het is de eni­ge res­pect­vol­le maat­re­gel die we kun­nen ne­men”, liet zij gis­te­ren in een ver­kla­ring we­ten. Het pret­park werd met­een na het fa­ta­le on­ge­luk ge­slo­ten. Een in­ge­ni­eurs­bu­reau is een ex­tern on­der­zoek ge­start naar al­le at­trac­ties in Dream­world, ge­le­gen in de stad Gold Coast. Het pret­park zelf voert een in­ter­ne her­zie­ning uit naar el­ke at­trac­tie. Dream­world zal niet op­nieuw de deu­ren ope­nen voor­dat al­le on­der­zoe­ken zijn af­ge­rond, liet de di­rec­teur we­ten. In de Thun­der Ri­ver Rapids kon­den men­sen met snel­he­den tot 45 ki­lo­me­ter per uur door tur­bu­len­te stroom­ver­snel­lin­gen va­ren. De at­trac­tie is 34 jaar oud en po­pu­lair bij pret­park­be­zoe­kers.

(NU.nl/Reu­ters)

Dream­world, ge­le­gen in de stad Gold Coast. Be­lang­stel­len­den leg­gen bloe­men voor de slacht­of­fers. (Sky News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.